POZYSKUJEMY DOTACJE

Jeśli myślisz o rozwoju swojej instytucji lub firmy w oparciu o dotacje unijne, skontaktuj się z nami! Oferujemy organizacjom i przedsiębiorcom kompleksową pomoc związaną z pozyskaniem dofinansowania z funduszy unijnych. Przygotowanie wniosku o dotację poprzedza opracowanie studium wykonalności (ocena spełniania kryteriów dostępu przez wnioskodawcę i jego potencjału organizacyjnego). W fazie konstruowania wniosku pomagamy w doborze partnerów badawczych oraz uzyskaniu wszelkich niezbędnych załączników. Po napisaniu i złożeniu wniosku o dotację wspieramy Wnioskodawcę na każdym etapie kontaktów z Instytucją Pośredniczącą/Zarządzającą. Po uzyskaniu dofinansowania oferujemy również usługi naszej wykwalifikowanej kadry w zakresie zarządzania projektem oraz jego rozliczania, w tym obsługę merytoryczną podczas kontroli projektu.
Dlaczego warto pracować z nami? Bo mamy:

15 LAT DOŚWIADCZENIA

WYPRACOWANE PROCEDURY DZIAŁANIA

WYKWALIFIKOWANY ZESPÓŁ

Jeśli szukasz wiarygodnego partnera
do pozyskania dotacji

PROJEKTY WŁASNE

Od 2009 roku zrealizowaliśmy kilkadziesiąt projektów własnych w obszarze edukacji. Dotyczyły wsparcia szkół i placówek kształcenia ogólnego oraz zawodowego, jak również przedszkoli. Dzięki środkom unijnym wyposażaliśmy szkoły w nowoczesny sprzęt komputerowy, pracownie przyrodnicze, pomoce do nauczania języków obcych. Szczególnie duży zakres wsparcia obejmował zabezpieczenie potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zarówno w perspektywie finansowej 2007-2013 oraz 2014-2020 pozyskaliśmy znaczne kwoty, które podniosły warunki kształcenia i szanse edukacyjne uczniów na terenie województw opolskiego, dolnośląskiego, łódzkiego i wielkopolskiego. Zrealizowaliśmy też dwa duże projekty skierowane do nauczycieli kształcenia zawodowego z terenu całej Polski.

NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA
2020-2027

Wkrótce zostaną ogłoszone konkursy dotyczące poprawy jakości edukacji ogólnej i zawodowej oraz zwiększenia dostępności edukacji przedszkolnej w ramach RPO poszczególnych województw. Wsparcie obejmie zarówno uczniów, jak i kadrę szkół. Planowane są również konkursy, w których zostaną wyłonione projekty szkoleniowe dla osób dorosłych. Są to ci, którzy z własnej inicjatywy są zainteresowani nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w różnych obszarach. Oferujemy doradztwo oraz kompleksową usługę dla organów prowadzących oraz instytucji szkoleniowych z całej Polski zainteresowanych pozyskaniem dotacji. Współpracujemy z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej w ramach tworzenia wniosków dotyczących wsparcia grup defaworyzowanych i innych działań w obszarze polityki społecznej.

Jeśli chcesz porozmawiać o dotacjach unijnych, skontaktuj się z nami: 608 39 40 39; ewa@optima.opole.pl

Jeśli chcesz zapoznać się z niektórymi naszymi projektami, wybierz z poniższej listy:

aby powrócić do strony głównej – kliknij TUTAJ