E-Pątnów – lepsza edukacja dla lepszej przyszłości
uczniów i uczennic w Gminie Pątnów

Projekt „E-Pątnów –  lepsza edukacja dla lepszej przyszłości uczniów i uczennic w Gminie Pątnów”  RPLD.11.01.02-10-0018/18 służy podniesieniu jakości edukacji w Gminie Pątnów w okresie 15.10.2018 – 31.08.2020. Działania projektowe skupiają się na 2 grupach beneficjentów – uczniach uczennicach oraz nauczycielach i nauczycielkach Szkołach Podstawowych w Dzietrznikach, Pątnowie i Załęczu Małym oraz na doposażeniu samych placówek. W toku realizacji projektu 204 uczennic i 212 uczniów tych szkół uzyska kompleksowe wsparcie dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych z matematyki, języków obcych, informatyki, przedmiotów przyrodniczych oraz nabędzie kompetencje uniwersalne niezbędne na rynku pracy, a to umiejętność pracy w grupie, innowacyjność, kreatywność.                                                                                

Kadra szkół (46K 6M) zostanie objęta doskonaleniem zawodowym wdrażającym do nowoczesnego, efektywnego nauczania, z wykorzystaniem metod badawczych i doświadczalnych, narzędzi TIK oraz dotyczącym pedagogiki specjalnej. Wszystkie działania wynikają z przeprowadzonej diagnozy, a ich rezultaty będą wydłużone w czasie.

Dofinansowanie z EFS – 1.145.976,63

______________________________________________________________________________________________________________________

01.03.2019 r.

Zapytanie ofertowe

Zapraszamy do złożenia oferty w ramach projektu „E-Pątnów – lepsza edukacja dla lepszej przyszłości uczniów i uczennic w Gminie Pątnów”  RPLD.11.01.02-10-0018/18 na realizację studiów podyplomowych dla nauczycieli i nauczycielek objętych projektem.

Zakres zamówienia:
studia podyplomowe dla nauczycieli kończące się certyfikacją zgodnie z przepisami  prawa o szkolnictwie wyższym oraz prawa oświatowego, w tym Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (gdzie dotyczy) z zakresu:

1. matematyka w szkole – 1 miejsce
2. wczesne nauczanie języka angielskiego -1 miejsce
3. przedsiębiorczość w szkole – 1 miejsce
4. informatyka w szkole – 1 miejsce
5. pedagogika specjalna – 5 miejsc, w tym specjalności związane z: oligofrenopedagogiką – 1, socjoterapią – 1, pracy z uczniem  z SPE- 1, terapią pedagogiczną -1 oraz logopedią – 1.
które stanowią 5 odrębnych części zamówienia.
Na każdą należy złożyć odrębną ofertę.
Cykl kształcenia obejmuje co najmniej 3 semestry, z wyłączeniem logopedii, gdzie wymagany jest cykl kształcenia 4 semestrowy.

Termin realizacji studiów: marzec 2019-czerwiec 2020.

W ramach wynagrodzenia za udział nauczyciela/nauczycielki w studiach podyplomowych Oferent/Uczelnia zobowiązuje się do:

1) prowadzenia edukacji zgodnej z wymaganym dla danej specjalności programem kształcenia
2) nadzoru i weryfikacji prawidłowości realizacji przez nauczyciela/nauczycielkę praktyk
3) przeprowadzenia egzaminu, zaliczeń, oceny pracy dyplomowej – zgodnie z wymaganym dla danej specjalności programem kształcenia
4) wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych na druku zgodnym z obowiązującymi przepisami
5) współpracy z zamawiającym w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia zamówienia

Nauczyciele/nauczycielki skierowani na studia w ramach projektu dokonają osobiście zgłoszeń na formularzach Oferenta, co oznacza, że osobiście wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji i realizacji toku kształcenia – Zamawiający nie powierza Uczelni przetwarzania danych osobowych. Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych należy przekazać bezpośrednio nauczycielowi/nauczycielce w terminie do 30 dni od daty uzyskania kwalifikacji.

WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Warunki udziału w postępowaniu:

a) Do udziału w postępowaniu uprawnione są podmioty wykonujące zadania publicznych lub niepublicznych szkół wyższych, uprawnione do przeprowadzenia studiów podyplomowych w kierunku określonym w części postępowania, do której Oferent składa ofertę, na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.).
b) Oferent gwarantuje realizację zajęć w odległości nie większej niż 150 km od granic Gminy Pątnów –

2. Oferent jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą następujących oświadczeń i dokumentów:

a) Ramowy program studiów ze wskazaniem przedmiotów i ich wymiaru godzinowego;
b) Ramowy harmonogram realizacji studiów ze wskazaniem najbliższego ośrodka realizacji zajęć.
c) Wraz z ofertą należy złożyć oświadczenie o spełnieniu kryterium dostępu.

3. Warunki zawarcia umowy:    
Do zawarcia umowy niezbędne będzie dostarczenie przez Oferenta:

   a)    Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie na listę uczelni publicznych lub niepublicznych;

    b)   Upoważnienie dla osoby zawierającej umowę do działania w imieniu uczelni.

Zamawiający informuje, iż przedłożenie ww. dokumentów będzie oceniane odrębnie dla każdej z części postępowania. Przedstawiony program kształcenia musi gwarantować nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych i terapeutycznych w publicznych placówkach w danej specjalności. Ze względu na funkcjonujące rozbieżności w nazwach kierunków studiów podyplomowych organizowanych przez różne uczelnie oraz programach kształcenia zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Oferenta z prośbą o wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości merytorycznych, w tym do przedstawienia stosownej dokumentacji.

Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu dodatkowych usług w razie wystąpienia w projekcie oszczędności.

W niniejszym zapytaniu obowiązującym kryterium jest cena (osobno dla każdej z części zamówienia).

Ofertę należy złożyć do dnia 11 marca 2019 na adres:
OPTIMA s.c., 45-006 Opole, ul. Książąt Opolskich 48-50