Konkurs filmowy

Szkoła Języków Obcych OPTIMA w Opolu i Biuro Podróży ALMATUR w Opolu z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski

zapraszają

Młodzież szkół podstawowych i średnich Województwa Opolskiego do udziału w konkursie
na 3 minutowy film w języku angielskim

Pt.”Zapraszamy turystów z całego świata do odwiedzin w Polsce”

Przygotowaliśmy atrakcyjne nagrody dla 3 pierwszych miejsc oraz 6 wyróżnień.

Prosimy zapoznać się z regulaminem konkursu na stronie www.optima.opole.pl lub na stronie www.almatur.opole.pl

Patronat MEDIALNY: 

 

REGULAMIN KONKURSU NA 3 MINUTOWY FILM W JĘZYKU ANGIELSKIM PT. „ZAPRASZAMY TURYSTÓW Z CAŁEGO ŚWIATA DO ODWIEDZENIA POLSKI”

Z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski

 

I. Organizator

Organizatorem konkursu „Zapraszamy turystów z całego świata do odwiedzenia Polski”, zwanego dalej „Konkursem” jest Szkoła Języków Obcych OPTIMA w Opolu i Biuro Podróży ALMATUR w Opolu , zwani dalej „Organizatorem”.

II. Cel i tematyka konkursu

Konkurs na najlepszą formę  filmowego zaproszenia w języku angielskim  turystów z zagranicy do odwiedzenia Polski. Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie w języku angielskim zaproszenia w formie trzyminutowego filmu, nagranie go, umieszczenie na portalu Youtube  i przesłanie linku do nagrania  pod wskazany adres e-mail.

Nagrodzone filmy mogą zostać umieszczone na stronach internetowych i Facebookowych Szkoły Języków Obcych w Opolu i Biura Podróży ALMATUR w Opolu.

III.  Uczestnicy konkursu

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z  terenu  Województwa Opolskiego .

IV.  Zgłaszanie prac

 1. Prace należy umieścić w formie pliku video w formacie mp4  na youtube  podając nazwę konkursu:

„We invite tourists from the whole world to visit Poland”

i podając po nim swoje imię i nazwisko  oraz własny, unikalny  tytuł filmu w języku angielskim

W opisie podać: Konkurs Szkoły Języków Obcych OPTIMA w Opolu i Biura Podróży ALMATUR w Opolu

a następnie przesłać link na adres: tomasz.sawicki@optima.opole.pl .

W przypadku nieodpowiedniego opisu filmu organizatorzy prześlą instrukcje dotyczącą korekty opisu.

 1. Długość materiału video – maksymalnie 3 minuty
 2. Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
 3. W e-mailu przesłanym na adres organizatora oprócz linku do strony na Youtube powinny znajdować się następujące informacje:
 • dane osoby reprezentującej uczestnika (imię, nazwisko, adres),
 • numer telefonu, adres e-mail,
 • tytuł pracy
 • oświadczenie o prawach autorskich
 • oświadczenie RODO /wzór załączony do Regulaminu Konkursu/.

 

 1. Zgłoszenia prac będą przyjmowane do 11 listopada 2018 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia

    10 grudnia 2018.

 1. Prace zgłaszane na Konkurs nie mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach.
 2. Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu nie będą oceniane.
 3. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:

zamieszczenie pracy na stronie internetowej i w mediach społecznościowych oraz materiałach promocyjnych, z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej i bezterminowej licencji  na wykorzystywanie pracy.

Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że osoba przekazująca prace konkursowe posiada zgody osób, których wizerunki utrwalono w przesłanym materiale filmowym i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków w Internecie. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

V. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu

 1. Prace nadesłane do Konkursu oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora.
 2. Jury dokonuje oceny po terminie upływu nadsyłania prac i będzie brało pod uwagę wartość artystyczną,  jakość i oryginalność nadesłanych prac.
 3. Trzy pierwsze prace wybrane przez Jury, zostaną nagrodzone nagrodami głównymi. Przewiduje się także wyróżnienia .
 4. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
 5. O decyzji Jury nagrodzone osoby zostaną powiadomione telefonicznie i drogą elektroniczną.
 6. Decyzje Jury zostaną ogłoszone na stronach Organizatorów.

VI. Nagrody

 1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają następujące nagrody:
 • za zajęcie I miejsca –  wyjazd na 11-dniowy obóz letni w Cesenatico organizowany przez Biuro Podróży i Turystyki Almatur (warunki zgodnie z aktualną ofertą biura)
 • za zajęcie II miejsca – sportowa kamera video
 • za zajęcie III miejsca – zegarek smartwatch

Do odbioru nagrody w postaci 11-dniowego obozu zagranicznego do Włoch w czasie wakacji 2019, konieczne jest spełnienie przez uczestnika warunków formalnych tj. zgoda rodziców na wyjazd, posiadanie ważnego paszportu (lub dowodu osobistego), wiek uczestnika 10-18 lat,  wypełnienie karty kwalifikacyjnej. Nagroda nie obejmuje kosztów obowiązkowych dopłat dewizowych uiszczanych na miejscu i dopłat fakultatywnych.

Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wydania nagrody w postaci kolonii/obozu (bez dodatkowej rekompensaty) w przypadku przyznania nagrody osobie, która nie spełnia warunków uczestnictwa w obozie takich jak: brak zgody rodziców (opiekunów prawnych) na wyjazd, istnienia przeciwwskazań zdrowotnych udziału w obozie, braku ważnego paszportu lub dowodu.

Nagrody mogą być wydawane wyłącznie w postaci określonej w niniejszym regulaminie, bez możliwości zamiany na inną nagrodę lub wypłaty ich równowartości.

 1. Jury przyzna też dodatkowe nagrody książkowe jako nagrody wyróżnienia.

 

VII.  Ochrona danych osobowych

 1. Uczestnik konkursu (lub oboje rodzice/opiekunowie prawni w przypadku uczestników niepełnoletnich) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO) przesyłając skan podpisanej przez uczestnika (rodziców/opiekunów prawnych w przypadku uczestników niepełnoletnich) zgody. Wzór zgody znajduje się poniżej regulaminu.
 2. Uczestnik konkursu (lub oboje rodzice/opiekunowie prawni w przypadku uczestników niepełnoletnich) podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.
 3. Uczestnik konkursu (lub oboje rodzice/opiekunowie prawni w przypadku uczestników niepełnoletnich), przystępując do konkursu, wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich danych osobowych w celach związanych z realizacją konkursu.
 4. Na zasadach określonych w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO), uczestnicy  konkursu (lub oboje rodzice/opiekunowie prawni w przypadku uczestników niepełnoletnich) mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.
 5. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie.

 

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.optima.opole.plwww.almatur.opole.pl
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 3. Zgłoszenie pracy do Konkursu i wysłanie Formularza Zgłoszeniowego Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków niniejszego regulaminu.

 

Załączniki:

Oświadczenie – konkurs

Upoważnienie – konkurs

————————————————————————————————————— WYNIKI KONKURSU ! ————————————————————————————————————

 

Szanowni Państwo,
jest nam niezmiernie miło ogłosić WYNIKI naszego JURY KONKURSU

 

z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski

NA 3 MINUTOWY FILM W JĘZYKU ANGIELSKIM PT.

„ZAPRASZAMY TURYSTÓW Z CAŁEGO ŚWIATA DO ODWIEDZENIA POLSKI”

„We invite tourists from the whole world to visit Poland”

 

Przede wszystkim dziękujemy wszystkim za udział i gratulujemy przesłania nam tak ciekawych filmików.

Bardzo utrudniliście nam decyzję, jak podzielić tylko 3 nagrody główne, dlatego przyznaliśmy jeszcze 3 wyróżnienia. Chcemy również dać szansę na wybranie najlepszych prac szerszemu gronu odbiorców, dlatego planujemy już jutro umieszczenie Waszych dzieł na facebooku Almatur Opole (https://www.facebook.com/AlmaturOpole/), będziecie mogli je również udostępniać i zapraszać innych do głosowania w konkursie na nagrodę publiczności.

 

W wyborze nagród jury ocenialiśmy wartość artystyczną, jakość oraz oryginalność pomysłu.

 

Oto wyniki według naszego jury:

III miejsce – “Invitation to Poland” – Hania Gabryś

II miejsce – “Help me find the best holiday destination!” – osoba reprezentująca Piotr Hajduk

I miejsce – “Poland. A small country, but a big place in your heart” – Dominika Jędrzejczak

 

Wyróżnienia:

“Poland has many possibilities” – Adriana Nakonieczna

 “Get to know Poland” – Zofia Pawłowska

“Welcome to Poland” – Maria Woźniakowska

 

GRATULUJEMY! CONGRATULATIONS!

 

 Wygrane filmiki będą promować Polskę, wśród zagranicznych turystów na naszych stronach internetowych oraz w sieciach społecznościowych!

 

Planujemy w styczniu małą galę z uroczystym wręczeniem nagród.

O dokładnym terminie zostaną Państwo poinformowani wkrótce.

  

Pozdrawiamy serdecznie

 

Szkoła Języków Obcych OPTIMA w Opolu i Biuro Podróży ALMATUR w Opolu