Kreatywna edukacja w Gminie Pakosławice

Kreatywna edukacja w Gminie Pakosławice to projekt, w ramach którego wspierane będą kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne uczniów i uczennic dwóch wiejskich szkół – Szkoły Pdstawowej w Goszowicach i Szkoły Podstawowej w Prusinowicach w zakresie oczekiwanym przez rynek pracy.

Kwota wsparcia ze środków UE to 348 694,36 zł

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych (TIK, matematyczno-przyrodniczych, z zakresu języków obcych – angielskiego, czeskiego i j.niemieckiego), nabycie umiejętności uniwersalnych i ukształtowanie właściwych postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy (kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa) oraz złagodzenie problemów uczennic i uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w dwóch szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pakosławice (SP w Goszowicach i SP w Prusinowicach,72K,68M) oraz podniesienie kompetencji kadry (15K, 3M) w analogicznych do wsparcia uczniów obszarach i doposażenie szkół w okresie od 10.06.2020 do 31.03.2022.

Projekt realizowany w partnerstwie:
OPTIMA s.c. – Partner Wiodący, Partner nr 1- Gmina Pakosławice

Opolskie dla Rodziny