Projekt realizowany w ramach Poddziałania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Wsparcie kształcenia ogólnego w okresie 01.10.2018-30.11.2019.

Celem projektu jest złagodzenie problemów uczennic i uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz podniesienie kompetencji kluczowych (TIK, matematyczno-przyrodniczych, z zakresu języków obcych – angielskiego i j. niemieckiego)
oraz ukształtowanie właściwych postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy (kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa) u 170 uczennic i 188 uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez gmin Kamiennik i Pakosławice, stworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu, a także podniesienie kompetencji 32 nauczycielek i 6 nauczycieli z tych szkół poprzez upowszechnienie korzystania
z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, w szczególności ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i doskonalenie umiejętności pracy metodą eksperymentu.  Unowocześnienie pracy szkół poprzez wdrożenie nauczania przyrody metodą eksperymentu oraz wyposażenie i doposażenie placówek w pomoce dydaktyczne i sprzęt TIK przedłuży rezultaty realizacji projektu na wiele lat. Lepsze kompetencje nauczycieli ze szkół przełożą się na konsekwentne podniesienie jakości edukacji w obu gminach.

Wartość projektu 870.722,25 zł.

Projekt realizowany w partnerstwie:
OPTIMA s.c. – Partner Wiodący, Partner nr 1- Gmina Kamiennik, Partner nr 2 – Gmina Pakosławice.