NOWOCZESNA EDUKACJA W GMINIE PĄTNÓW

Nowoczesna edukacja w Gminie Pątnów to projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Partnerami w projekcie była Gmina Pątnów i Optima.

 

Celem projektu Nowoczesna edukacja w Gminie Pątnów było:

Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, a także  rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W projekcie uczestniczyły szkoły:

 • Zespół Szkół Samorządowych w Pątnowie
 • Zespół Szkół Samorządowych w Dzietrznikach
 • Zespół Szkół Samorządowych w Załęczu Małym

ZAJĘCIA DODATKOWE W RAMACH PROJEKTU Nowoczesna edukacja w Gminie Pątnów

Aby pomóc uczniom w rozwijaniu kompetencji kluczowych zorganizowaliśmy zajęcia dodatkowe – koła zainteresowań oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych.

INDYWIDUALIZACJA PRACY Z UCZNIEM O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH

W celu wyrównywania szans uczniów z niepełnosprawnościami oraz deficytami prowadziliśmy zajęcia:

 • rewalidacyjne
 • logopedyczne
 • kompensacyjno-korekcyjne
 • socjoterapeutyczne

OBÓZ JĘZYKOWY W RAMACH PROJEKTU Nowoczesna edukacja w Gminie Pątnów

Aby podnieść kompetencje uczniów i uczennic z języka angielskiego zorganizowaliśmy dla nich obóz językowy w miejscowości Wawrzkowizna. Tam uczestnicy ze szkół w Pątnowie, Dzietrznikach oraz Załęczu Małym oprócz nauki, mieli możliwość relaksu na świeżym powietrzu i dobrej zabawy.

Warto podkreślić, że zajęcia językowe prowadzili native speakerzy: z Wielkiej Brytanii, Australii i Republiki Południowej Afryki. Lektorzy ci – oprócz prowadzenia lekcji języka angielskiego – organizowali animacje, gry sportowe, zabawy, działania artystyczne. Wszystko po to, by dzieci uzyskały tzw. „pełne zanurzenie” – całodzienne obcowanie z językiem obcym, dzięki czemu można przyswajać wiedzę szybciej.

 WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI

Kadra szkół została objęta szkoleniami z zakresu:

 • wykorzystania TIK w nauczaniu przedmiotowym
 • nauczania przedmiotów przyrodniczych metodą badań, doświadczeń i eksperymentów
 • pedagogiki specjalnej

DOPOSAŻENIE PLACÓWEK

Szkoły objęte projektem otrzymały również bogate wyposażenie dydaktyczne. Zgodnie z przeprowadzoną diagnozą i inwentaryzacją placówki otrzymały:

 • sprzęt i narzędzia TIK: komputery, laptopy, infrastrukturę sieciową, tablice multimedialne, drukarki
 • pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczych – związane zarówno z nauczaniem chemii, jak i fizyki, przyrody oraz biologii
 • materiały i pomoce edukacyjne niezbędne do diagnozy, jak i także do terapii uczniów i uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • książki i podręczniki do nauczania języka angielskiego
Aby wrócić do ogólnych informacji o pozyskiwaniu dofinansowań przez OPTIMĘ – KLIKNIJ TUTAJ
ABY POWRÓCIĆ DO STRONY GŁÓWNEJ – KLIKNIJ TUTAJ