NOWOCZESNA EDUKACJA
W GMINIE
KLUCZBORK

Projekt Nowoczesna edukacja w Gminie Kluczbork realizowany w ramach Poddziałania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Wsparcie kształcenia ogólnego w okresie 15.10.2018 – 15.12.2019.

Projekt służył podniesieniu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy. Ponadto poprawie sytuacji edukacyjnej uczniów i uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Realizowany był w szkołach podstawowych na terenie Gminy Kluczbork. Uczniowie i uczennicy zostali objęci dodatkowymi zajęciami i terapią. Działania projektowe zakładały również stworzenie w szkołach warunków do nauczania przedmiotów przyrodniczych metodą badań i eksperymentów oraz do wykorzystania narzędzi TIK w nauczaniu przedmiotowym. Kadra szkół  nabyła nowe kompetencje dydaktyczne związane z nauczaniem przedmiotów przyrodniczych.Ponadto zapewniono szkolenia dotyczące wykorzystania TIK w pracy dydaktycznej oraz z zakresu pedagogiki specjalnej.

WSPARCIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH

Aby zrealizować cele projektu w każdej ze szkół nim objętych prowadziliśmy zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, jak również koła zainteresowań. Nauczyciele prowadzili także zajęcia z przedmiotów przyrodniczych oraz języka angielskiego. Szczególnie atrakcyjną formą były wycieczki edukacyjne, na przykład do Planetarium Śląskiego.

INDYWIDUALIZACJA PRACY Z UCZNIEM O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH

Duża grupa uczniów i uczennic w szkołach na terenie Gminy Kluczbork wykazuje specjalne potrzeby edukacyjne. Dlatego w ramach projektu zapewniono im konsultacje i warsztaty ze specjalistami.

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI

Kadra szkół korzystała z różnych form doskonalenia zawodowego. Doświadczeni trenerzy zapewnili atrakcyjne szkolenia z zakresu pedagogiki specjalnej. Nauczycieli mieli również szansę podnieść swoje umiejętności w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu przedmiotowym.

Wartość projektu 887 371,87 zł.

Nowoczesna edukacja w Gminie Kluczbork to projekt realizowany w partnerstwie pomiędzy Gminą Kluczbork i instytucją szkoleniową Optima.

Aby wrócić do ogólnych informacji o pozyskiwaniu dofinansowań przez OPTIMĘ – KLIKNIJ TUTAJ
ABY POWRÓCIĆ DO STRONY GŁÓWNEJ – KLIKNIJ TUTAJ