Nowoczesna edukacja w Gminie Kluczbork

Projekt realizowany w ramach Poddziałania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Wsparcie kształcenia ogólnego w okresie 15.10.2018-15.12.2019.

Projekt służy podniesieniu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz poprawie sytuacji edukacyjnej uczniów i uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych (478K, 502M) w szkołach podstawowych na terenie Gminy Kluczbork poprzez objęcie ich dodatkowymi zajęciami i terapią. Działania projektowe zakładają również stworzenie w szkołach warunków do nauczania przedmiotów przyrodniczych metodą badań i eksperymentów oraz do wykorzystania narzędzi TIK w nauczaniu przedmiotowym. Kadra szkół (78K, 10M) nabędzie nowe kompetencje dydaktyczne związane z nauczaniem przedmiotów przyrodniczych oraz wykorzystaniem TIK w pracy dydaktycznej, jak również z zakresu pedagogiki specjalnej.

Wartość projektu 887 371,87 zł.

Projekt realizowany w partnerstwie pomiędzy Gminą Kluczbork i instytucją szkoleniową Optima.