Podniesienie jakości edukacji w liceach ogólnokształcących w Oleśnicy

W okresie od stycznia 2017 r. do końca października 2018 r. w Powiecie Oleśnickim będzie realizowany projekt edukacyjny w ramach Poddziałania 10.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 10.2.2 „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Celem  projektu  jest

 • podniesienie kompetencji  kluczowych  i  ukształtowanie  właściwych  postaw  niezbędnych  na  rynku  pracy  138  uczniów  i  344  uczennic  I  Liceum Ogólnokształcącego i II Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy
 • podniesienie potencjału szkół poprzez doposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć z przedmiotów przyrodniczych oraz sprzęt TIK
 • wzrost kompetencji 13 nauczycieli i 47 nauczycielek w zakresie TIK i nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w sposób oparty o badania, eksperyment i logiczne myślenie oraz pozostałych przedmiotów w sposób stymulujący kreatywność i innowacyjność uczniów.

Działania projektowe zogniskują się na rozwoju kompetencji z języka angielskiego, matematyki, przedmiotów przyrodniczych, kompetencji cyfrowych oraz przekrojowych – związanych z umiejętnością pracy zespołowej, innowacyjności i kreatywności. W okresie 01.02.2017-31.10.2018 przeprowadzone zostaną zajęcia pozalekcyjne, w tym część w formule e-learningu, i pozaszkolne oraz wyrównawczo-dydaktyczne.

W związku z tym, że do uzyskania lepszych wyników nauczania niezbędne jest podniesienie kompetencji kadry szkół, w ramach projektu wsparcie zostanie udzielone 13 nauczycielom i 47 nauczycielkom  w  zakresie  podniesienia  kompetencji  cyfrowych,  umiejętności  związanych  z  nauczaniem  przedmiotów  przyrodniczych  metodą  eksperymentu  i  nauczania matematyki oraz innych przedmiotów z wykorzystaniem elementów logicznego myślenia i stymulowania kreatywności.

Niezbędnym  elementem  osiągnięcia  celu  będzie  stworzenie  w  szkołach  warunków  dla  nauczania  opartego  na  metodzie  eksperymentu  i  upowszechnienie  korzystania  z technologii informacyjno-komunikacyjnych w wyniku wyposażenia pracowni komputerowej i pracowni przyrodniczej. Kompleksowe wsparcie przyczyni się do bezpośredniej poprawy wyników nauczania, jak również do trwałego podniesienia jakości edukacji w szkołach objętych projektem.

 


Zapraszamy Uczniów i Uczennice obu szkół do składania dokumentów rekrutacyjnych i deklarowania chęci uczestniczenia w zajęciach:

 • zajęcia pozalekcyjne  i pozaszkolne z przedmiotów matematyczno –przyrodniczych:
 • z biologii
 • z chemii
 •  z fizyki
 • z matematyki
 • klub olimpijczyka (z biologii, chemii, fizyki, matematyki)
 • zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego
 • konwersacje z native speakerem  z języka angielskiego
 • warsztaty programowania
  warsztaty  technik multimedialnych
 • warsztaty bezpieczeństwa w sieci
 • zajęcia wyrównawcze z matematyki.

 

Uwaga!

Jeden uczeń/uczennica może wziąć udział w więcej niż jednej formie wsparcia.

Do zajęć wyrównawczych z matematyki stosowane będzie kryterium niskich wyników z tego przedmiotu (w ubiegłym roku szk., w I semestrze bieżącego roku szk.).

Uczniowie objęci kołami zainteresowań z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych zostaną objęci również zajęciami pozaszkolnymi na wyższej uczelni.

Uczniowie objęcie zajęciami pozalekcyjnymi z języka angielskiego uczestniczą również w konwersacjach z native speakerem.

W zakresie zajęć informatycznych jeden uczeń może brać udział tylko w jednym rodzaju zajęć: albo warsztaty programowania, albo warsztaty  technik multimedialnych, albo warsztaty bezpieczeństwa w sieci.

Do wszelkich form wsparcia w przypadku większej liczby zgłoszeń niż liczba przygotowanych miejsc,  pierwszeństwo mają uczniowie z niepełnosprawnością oraz dojeżdżający do szkoły spoza Oleśnicy.

 


Zapraszamy Nauczycieli i Nauczycielki I i II Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy do zgłaszania chęci udziału w następujących formach szkoleniowych przewidzianych w ramach projektu Podniesienie jakości edukacji w liceach Ogólnokształcących w Oleśnicy:

 • warsztaty TIK
 • warsztaty stymulowania kreatywności i innowacyjności u uczniów dla nauczycieli kształcenia ogólnego oraz warsztaty nauczania matematyki poprzez wykorzystanie zasad logicznego myślenia i form pracy grupowej.
 • warsztaty nauczania przedmiotów przyrodniczych metodą badań i eksperymentów
 • warsztaty pracy dydaktycznej z wykorzystaniem platformy edukacyjnej

ZAPYTANIE z dn. 26.01.2017

 

I. ZAMAWIAJĄCY

OPTIMA s.c., 45-006 Opole, ul. Książąt Opolskich 48-50

II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA :

 1. Siedziba Zamawiającego,
 2. Strona internetowa Zamawiającego: optima.opole.pl

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 Kod CPV: 72253000-3 Usługi pomocy komputerowej i podobne

 

 1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na prowadzeniu obsługi platformy edukacyjnej i udzielania pomocy technicznej nauczycielom korzystającym z platformy w ramach projektu pod nazwą: „Podniesienie jakości edukacji w liceach ogólnokształcących w Oleśnicy” nr RPDS.10.02.02-02-0006/16  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, którego Partnerem Wiodącym jest Powiat Oleśnicki.
 2. Warunki zamówienia: a) usługi będą świadczone na rzecz nauczycieli zatrudnionych w I i II LO w Oleśnicy za pośrednictwem platformy modle, której hosting opłacony jest w ramach projektu b) Wykonawca udzielać będzie wsparcia nauczycielom poprzez założenie kont, przydzielanie loginów oraz bieżącą pomoc w umieszczaniu materiałów tekstowych, audiowizualnych, utrzymywaniu kontaktów z uczniami, c) miesięczny wymiar pracy wynosi 12h, co należy ewidencjonować w kartach pracy; d) Wykonawca ma obowiązek przestrzegania zasad równościowych podczas realizacji zamówienia, ze szczególnym uwzględnieniem przekazu równych szans kobiet i mężczyzn oraz informowania uczestników zajęć o współfinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego; e) Wykonawca będący personelem projektu spełnia kryteria określone w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego,  Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020,
  a w szczególności dysponuje możliwością wykazania, iż realizując zamówienie zgodnie z harmonogramem projektu nie przekroczy limitu łącznego czasu pracy, tj. 276 godzin miesięcznie

 Okres realizacji zamówienia:

10.02.2017 – 30.06.2017, 1.09.2017 – 30.06.2018, 01.09.2018-31.10.2018, łącznie 17 miesięcy.

 

 1. Zasady powierzenia zamówienia: Zamawiający zawrze umowę zgodnie z wyżej przedstawionym zakresem obowiązków. Przedstawiona przez Wykonawcę oferta cenowa jest ceną brutto, to znaczy obejmuje wszystkie daniny publiczne (podatki i składki) mające zastosowanie – w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą również podatek VAT, a w przypadku osób nieprowadzących działalności gospodarczej również składki ZUS pracodawcy, zgodnie z obowiązującym w danym okresie prawodawstwem i statusem podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym danej osoby.

Ofertę cenową (wynagrodzenie brutto/miesiąc) wraz z cv należy dostarczyć osobiście bądź pocztą/kurierem do dnia 8 lutego 2016 do godziny 12.00 na adres:

OPTIMA s.c., 45-006 Opole,  ul. Książąt Opolskich 48-50.

W sprawie zamówienia informacji udziela Ewa Sawicka – tel. 608 39 40 39.


15-02-2017

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI z dn. 15.02.2017

ANULOWANO dnia 21.02.2017 r.

 I. ZAMAWIAJĄCY

OPTIMA s.c., 45-006 Opole, ul. Książąt Opolskich 48-50

II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA :

 1. Siedziba Zamawiającego,
 2. Strona internetowa Zamawiającego: optima.opole.pl
 3. Strona bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :

Zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest finansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 Kod CPV: 80000000-4 usługi edukacyjne i szkoleniowe

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na prowadzeniu konwersacji przez native-speakera w języku angielskim dla uczniów i uczennic I i II LO w Oleśnicy w ramach projektu pod nazwą: „Podniesienie jakości edukacji w liceach ogólnokształcących w Oleśnicy” nr RPDS.10.02.02-02-0006/16  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, którego Partnerem Wiodącym jest Powiat Oleśnicki.

Załączniki:

zapytanie ofertowe_n-spekarzy

załącznik nr 1 – formularz ofertowy

załącznik nr 2 – oświadczenie

załącznik nr 3 -deklaracja trenera_wykaz osób


21-02-2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI z dn. 21.02.2017

 I. ZAMAWIAJĄCY

OPTIMA s.c., 45-006 Opole, ul. Książąt Opolskich 48-50

II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA :

 1. Siedziba Zamawiającego,
 2. Strona internetowa Zamawiającego: optima.opole.pl
 3. Strona bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :

Zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest finansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 Kod CPV: 80000000-4 usługi edukacyjne i szkoleniowe

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na prowadzeniu konwersacji przez native-speakera w języku angielskim dla uczniów i uczennic I i II LO w Oleśnicy w ramach projektu pod nazwą: „Podniesienie jakości edukacji w liceach ogólnokształcących w Oleśnicy” nr RPDS.10.02.02-02-0006/16  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, którego Partnerem Wiodącym jest Powiat Oleśnicki.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe_nsp2

Oświadczenie – klauzule społeczne_nsp2

Deklaracja – wykaz osób_nsp2

Oświadczenie_nsp2

 

Informacja o wybranym wykonawcy
Rozstrzygnięte
Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena
cz. I   Josh Fourie, 6720,00 wpłynęła oferta 28.02.2017
Cz. II BLC, Wrocław, Kamieńskiego 134, 6711,60, oferta wpłynęła 24.02.2017


21-02-2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI z dn. 21.02.2017

 I. ZAMAWIAJĄCY

OPTIMA s.c., 45-006 Opole, ul. Książąt Opolskich 48-50 (Partner Projektu)

II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA :

 1. Siedziba Zamawiającego,
 2. Strona internetowa Zamawiającego: optima.opole.pl
 3. Strona bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :

Zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest finansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 IV. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętów i materiałów stanowiących kompleksowe wyposażenie pracowni biologicznej i chemicznej oraz dostosowania mebli do potrzeb osoby z niepełnosprawnością ruchową w ramach projektu „Podniesienie jakości edukacji w liceach ogólnokształcących w Oleśnicy” nr RPDS.10.02.02-02-0006/16  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, którego Partnerem Wiodącym jest Powiat Oleśnicki.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6 pomoce dydaktyczne;  39162110-9 sprzęt dydaktyczny, 39162200-7 pomoce  artykuły szkolne, CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny, 33793000-5 Laboratoryjne wyroby szklane.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe_pbch

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_Oleśnica-pbch

Formularz_ofertowy_Oleśnica-pbch

Informacja o wybranym wykonawcy
Rozstrzygnięte
Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena
P.W. ANTARES Witold Ziołek, ul. Waryńskiego 32, 58-370 Boguszów-Gorce- wartość oferty: 81.325,40 zł
wpłynęła: 28.02.2017
Firma P.W ANTARES Witold Ziołek w piśmie z dnia 08.03.2017 r. poinformowała, że odstępuje od podpisania umowy.
W związku z powyższym zaproszono do podpisania umowy na realizację zapytania ofertowego firmę Fabryka Pomocy Naukowych Sp. z o.o. z Nysy, która złożyła 2 co do wartości ważną ofertę.

 


02-03-2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI z dn. 2.03.2017

 I. ZAMAWIAJĄCY

OPTIMA s.c., 45-006 Opole, ul. Książąt Opolskich 48-50

II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA :

 1. Siedziba Zamawiającego,
 2. Strona internetowa Zamawiającego: optima.opole.pl
 3. Strona bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

IV. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :

Zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest finansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Kod CPV: 80000000-4 usługi edukacyjne i szkoleniowe 80400000-8 Usługi edukacji osób dorosłych

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na prowadzeniu przez specjalistę/specjalistkę warsztatów dla nauczycieli i nauczycielek I i II LO w Oleśnicy dotyczących podnoszenia u uczniów kreatywności i innowacyjności oraz nauczania opartego o logiczne myślenie i pracę grupową w ramach projektu pod nazwą: „Podniesienie jakości edukacji w liceach ogólnokształcących w Oleśnicy” nr RPDS.10.02.02-02-0006/16  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, którego Partnerem Wiodącym jest Powiat Oleśnicki. Podczas warsztatów należy wykorzystywać elementy coachingu, treningu interpersonalnego, zapoznać uczestników z metodami motywowania.

Załączniki:

zapytanie ofertowe_trener_no

załącznik nr 1 – formularz ofertowy_no

załącznik nr 2 – oświadczenie_no

załącznik nr 3 -deklaracja trenera_wykaz osób_no

załącznik nr 4 – oświadczenie o spełnianiu klauzul spolecznych_no

Zaktualizowano zapytanie ofertowe

Załącznik: ZAKTUALIZOWANE ZAPYTANIE OFERTOWE -SKORYGOWANA ŁĄCZNA ILOŚĆ GODZIN ZAJĘĆ -WYDŁUŻONY TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

Informacja o wybranym wykonawcy
Rozstrzygnięte
Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena
Pani Alina Oczowińska, Kluczbork, złożono ofertę w dniu 10.03.2017, wartość oferty 7200,00


02-03-2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI z dn. 02.03.2017

 I. ZAMAWIAJĄCY

OPTIMA s.c., 45-006 Opole, ul. Książąt Opolskich 48-50

II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA :

 1. Siedziba Zamawiającego,
 2. Strona internetowa Zamawiającego: optima.opole.pl
 3. Strona bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :

Zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest finansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Kod CPV: 80000000-4 usługi edukacyjne i szkoleniowe

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na prowadzeniu przez specjalistę/specjalistkę koła olimpijczyka z biologii, chemii, fizyki i matematyki dla uczniów i uczennic I i II LO w Oleśnicy w ramach projektu pod nazwą: „Podniesienie jakości edukacji w liceach ogólnokształcących w Oleśnicy” nr RPDS.10.02.02-02-0006/16  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, którego Partnerem Wiodącym jest Powiat Oleśnicki. Usługa służy podniesieniu kompetencji z wyżej wymienionych przedmiotów i poprawie szans beneficjentów projektu biorących udział w konkursach przedmiotowych na poziomie ponadgimnazjalnym. Przygotowanie do konkursów prowadzone będzie systematycznie w grupach 8-osobowych.

Załączniki:

zapytanie ofertowe_trener_tk

załącznik nr 1 – formularz ofertowy_tk

załącznik nr 2 – oświadczenie_tk

załącznik nr 3 -deklaracja trenera_wykaz osób_tk

załącznik nr 4 – oświadczenie o spełnianiu klauzul spolecznych_tk

 

Informacja o wybranym wykonawcy
Rozstrzygnięte
Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena
Cz. I- Brak ofert
Cz. II – Pan Rafał Janicki, 8.160,00, 10.03.2017
Cz. III – Pan Zygmunt Mazur, 8.160,00, 13.03.2017 g. 10.30
Cz. IV – Pan Paweł Sztonyk, 8.160,00, 10.03.2017


03-03-2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI z dn. 03.03.2017

 I. ZAMAWIAJĄCY

OPTIMA s.c., 45-006 Opole, ul. Książąt Opolskich 48-50

II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA :

 1. Siedziba Zamawiającego,
 2. Strona internetowa Zamawiającego: optima.opole.pl
 3. Strona bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :

Zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest finansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Kod CPV: 80000000-4 usługi edukacyjne i szkoleniowe 80400000-8 Usługi edukacji osób dorosłych, 80533100-0 Usługi szkolenia komputerowego

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na prowadzeniu przez specjalistę/specjalistkę warsztatów dla nauczycieli i nauczycielek I i II LO w Oleśnicy dotyczących wykorzystania na potrzeby szkoleniowe platformy e-learningowej na bazie szablonu modle.org utrzymywanej w ramach projektu pod nazwą: „Podniesienie jakości edukacji w liceach ogólnokształcących w Oleśnicy”  nr RPDS.10.02.02-02-0006/16  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, którego Partnerem Wiodącym jest Powiat Oleśnicki.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy – zał. nr 1

Oświadczenia – zał. nr 2

Deklaracja trenera – wykaz osób – zał. nr 3

Klauzule społeczne – zał. nr 4

Informacja o wybranym wykonawcy
Rozstrzygnięte
Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena
Pan Łukasz Pośpiech – 13.03.2-017, g 11.0, wartość 7.194,00


03-03-2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI z dn. 03.03.2017

 I. ZAMAWIAJĄCY

OPTIMA s.c., 45-006 Opole, ul. Książąt Opolskich 48-50

II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA :

 1. Siedziba Zamawiającego,
 2. Strona internetowa Zamawiającego: optima.opole.pl
 3. Strona bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :

Zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest finansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Kod CPV: 80000000-4 usługi edukacyjne i szkoleniowe 80400000-8 Usługi edukacji osób dorosłych, 80533100-0 Usługi szkolenia komputerowego

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na prowadzeniu przez specjalistę/specjalistkę warsztatów dla nauczycieli i nauczycielek I i II LO w Oleśnicy dotyczących wykorzystania TIK w procesie dydaktycznym w ramach projektu pod nazwą: „Podniesienie jakości edukacji w liceach ogólnokształcących w Oleśnicy”  nr RPDS.10.02.02-02-0006/16  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, którego Partnerem Wiodącym jest Powiat Oleśnicki.

Załączniki:

zapytanie ofertowe_trener

załącznik nr 1 – formularz ofertowy

załącznik nr 2 – oświadczenie

załącznik nr 3 -deklaracja trenera_wykaz osób

załącznik nr 4 – oświadczenie o spełnianiu klauzul spolecznych

10-03-2017 Zaktualizowano zapytanie ofertowe

Załącznik: zapytanie ofertowe_zaktualizowane

Informacja o wybranym wykonawcy
Rozstrzygnięte
Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena
Cz. I Adametronics, Magdalena Adamaszek, Kruszowice, 16.03.2017, 2400,00
Cz. II Adametronics, Magdalena Adamaszek, Kruszowice, 16.03.2017, 9600,00
Cz. II Adametronics, Magdalena Adamaszek, Kruszowice, 16.03.2017, 4800,00

 

 


 

22-03-2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI z dn. 22.03.2017

 I. ZAMAWIAJĄCY

OPTIMA s.c., 45-006 Opole, ul. Książąt Opolskich 48-50

II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA :

 1. Siedziba Zamawiającego,
 2. Strona internetowa Zamawiającego: optima.opole.pl
 3. Strona bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :

Zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest finansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Kod CPV: 80000000-4 usługi edukacyjne i szkoleniowe

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na prowadzeniu przez specjalistę/specjalistkę koła olimpijczyka z biologii, dla uczniów i uczennic I i II LO w Oleśnicy w ramach projektu pod nazwą: „Podniesienie jakości edukacji w liceach ogólnokształcących w Oleśnicy” nr RPDS.10.02.02-02-0006/16  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, którego Partnerem Wiodącym jest Powiat Oleśnicki. Usługa służy podniesieniu kompetencji z biologii i poprawie szans beneficjentów projektu biorących udział w konkursach przedmiotowych na poziomie ponadgimnazjalnym. Przygotowanie do konkursów prowadzone będzie systematycznie w grupie 8-osobowej.

Załączniki:

zapytanie ofertowe__BIOLOGIA

załącznik nr 1 – formularz ofertowyB

załącznik nr 2 – oświadczenieB

załącznik nr 3 -deklaracja trenera_wykaz osóbB

załącznik nr 4 – oświadczenie o spełnianiu klauzul spolecznych

zapytanie ofertowe__BIOLOGIA

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – brak ofert spełniających kryteria


12-04-2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI z dn. 12.04.2017

 I. ZAMAWIAJĄCY

OPTIMA s.c., 45-006 Opole, ul. Książąt Opolskich 48-50

II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA :

 1. Siedziba Zamawiającego,
 2. Strona internetowa Zamawiającego: optima.opole.pl
 3. Strona bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :

Zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest finansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Kod CPV: 80000000-4 usługi edukacyjne i szkoleniowe

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na prowadzeniu przez specjalistę/specjalistkę koła olimpijczyka z biologii, dla uczniów i uczennic I i II LO w Oleśnicy w ramach projektu pod nazwą: „Podniesienie jakości edukacji w liceach ogólnokształcących w Oleśnicy” nr RPDS.10.02.02-02-0006/16  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, którego Partnerem Wiodącym jest Powiat Oleśnicki. Usługa służy podniesieniu kompetencji z biologii i poprawie szans beneficjentów projektu biorących udział w konkursach przedmiotowych na poziomie ponadgimnazjalnym. Przygotowanie do konkursów prowadzone będzie systematycznie w grupie 8-osobowej.

Załączniki:

zapytanie ofertowe__BIOLOGIA2

załącznik nr 1 – formularz biologia2

załącznik nr 2 – oświadczeniebiologia2

załącznik nr 3 -deklaracja trenera_wykaz osóbbiologia2

załącznik nr 4 – oświadczenie o spełnianiu klauzul spolecznych2

Informacja o wybranym wykonawcy
Rozstrzygnięte
Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Konsorcjum dr Agata Piecuch i mgr Emil Paluch – 20.04.2017, 7.178,40


27-04-2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI z dn. 27.04.2017

 

I. ZAMAWIAJĄCY

OPTIMA s.c., 45-006 Opole, ul. Książąt Opolskich 48-50, Partner w projekcie, w którym Partnerem Wiodącym jest Powiat Oleśnicki

II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA :

 1. Siedziba Zamawiającego,
 2. Strona internetowa Zamawiającego: optima.opole.pl
 3. Strona bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :

Zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest finansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Kod CPV: 80000000-4 usługi edukacyjne i szkoleniowe

Przedmiotem zamówienia są usługi organizacji na wyższej uczelni zajęć pozaszkolnych, prowadzonych przez specjalistyczną kadrę dla uczniów i uczennic I i II etapu LO w Olesnicy z zakresu przedmiotów przyrodniczych –organizowanych w formule badawczej oraz matematyki – organizowane w formule ćwiczeniowej w ramach projektu pod nazwą „Podniesienie jakości edukacji w liceach ogólnokształcących w Oleśnicy” nr RPDS.10.02.02-02-0006/16  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, którego Partnerem Wiodącym jest Powiat Oleśnicki.

Załączniki:

zapytanie ofertowe_organizacja

załącznik nr 1 – formularz ofertowy

załącznik nr 2 – oświadczenie

Załącznik Nr 3

załącznik nr 4 – oświadczenie o spełnianiu klauzul spolecznych

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Cz. I – ofertę w dniu 8 maja 2017 złożono w imieniu Fundacji Matematyków Wrocławskich o wartości 18.720zł brutto /matematyka
Cz. II – brak ofert /biologia
Cz. III – ofertę złożono w dniu 9 maja 2017 g. 11.00 w imieniu Politechniki Wrocławskiej o wartości 12.960zł brutto /chemia
Cz. IV – ofertę złożył Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii w dniu 9 maja 2017 g. 10.30 12.960zł brutto /fizyka

27-04-2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dn. 27.04.2017

 

I. ZAMAWIAJĄCY

OPTIMA s.c., 45-006 Opole, ul. Książąt Opolskich 48-50, Partner w projekcie, w którym Partnerem Wiodącym jest Powiat Oleśnicki

II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA :

 1. Siedziba Zamawiającego,
 2. Strona internetowa Zamawiającego: optima.opole.pl

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Kod CPV: : 60.17.20.00–4 – Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą.

 1. Przedmiotem zamówienia są usługi przewozu uczniów i uczennic na zajęcia pozaszkolne na wyższej uczelni we Wrocławiu w ramach projektu pod nazwą „Podniesienie jakości edukacji w liceach ogólnokształcących w Oleśnicy” nr RPDS.10.02.02-02-0006/16  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, którego Partnerem Wiodącym jest Powiat Oleśnicki, w okresie od podpisania umowy do maja 2018.
 2. Warunki zamówienia: a) przewoźnik zapewnia pełnosprawny autokar dostosowany do przewozu młodzieży szkolnej o liczbie miejsc nie mniejszej niż 54; b) przewoźnik dysponuje co najmniej dwoma takim pojazdami, gdyby zaistniała potrzeba zorganizowania równocześnie 2 przewozów; c) przewóz będzie wykonywany na trasie Oleśnica (I LO, ul. Słowackiego 4, 56-400 Oleśnica, II LO, ul. Wojska Polskiego 56, 56-400 Oleśnica)- Wrocław (dowolna lokalizacja), d) czas oczekiwania autokaru na uczniów – ok. 5-6 godzin, e) możliwa realizacja zajęć w dni powszednie lub soboty, f) przewoźnik dysponuje ubezpieczeniem OC w zakresie wykonywanej działalności

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Wykonawca nie jest osobą powiązaną z Zamawiającym w rozumieniu wytycznych w zakresie kwalifikowalności  wydatków  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego,  Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020, co potwierdzi składając zamieszczone w ogłoszeniu oświadczenie. Wykonawca złoży również oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji i uprawnień do realizacji, o dysponowaniu odpowiednimi osobami do wykonania zamówienia oraz iż jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia.

 1. Klauzule społeczne: 1) wyklucza się z udziału w postępowaniu Wykonawcę, którego  prawomocnie  skazano  za  wykroczenie  przeciwko  prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku; 2) wyklucza się z udziału w postępowania  Wykonawcę, wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków  wynikających  z  przepisów  prawa  pracy,  prawa  ochrony  środowiska  lub  przepisów  o zabezpieczeniu społecznym.

Spełnienie warunków zweryfikowane zostanie na podstawie złożonej dokumentacji – w formie TAK/NIE.

 KRYTERIA OCENY OFERTY:

Oferta dotyczy ceny jednej kompletnej usługi (przewóz na trasie Oleśnica-Wrocław-Oleśnica). Planowana liczba usług: 16, może ulec zwiększeniu.

 Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Lp. kryterium znaczenie w %
1. cena usługi – C 100
Całość oferty – CO 100

 

 Oferty należy dostarczyć osobiście bądź pocztą/kurierem do dnia 9 maja 2017 do godziny 12.00 na adres:

OPTIMA s.c., 45-006 Opole,  ul. Książąt Opolskich 48-50.

 W sprawie zamówienia informacji udziela Ewa Sawicka – tel. 608 39 40 39.


28-04-2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI z dn. 28.04.2017

 I. ZAMAWIAJĄCY

OPTIMA s.c., 45-006 Opole, ul. Książąt Opolskich 48-50

II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA :

 1. Siedziba Zamawiającego,
 2. Strona internetowa Zamawiającego: optima.opole.pl
 3. Strona bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :

Zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest finansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Kod CPV: 80000000-4 usługi edukacyjne i szkoleniowe

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na prowadzeniu konwersacji przez native-speakera w języku angielskim dla uczniów i uczennic I i II LO w Oleśnicy w ramach projektu pod nazwą: „Podniesienie jakości edukacji w liceach ogólnokształcących w Oleśnicy” nr RPDS.10.02.02-02-0006/16  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, którego Partnerem Wiodącym jest Powiat Oleśnicki.

Załączniki:

zapytanie ofertowe_n-spekarzyIII

załącznik nr 1 – formularz ofertowyns

załącznik nr 2 – oświadczeniens

załącznik nr 3 -deklaracja trenera_wykaz osóbns

załącznik nr 4 – oświadczenie o spełnianiu klauzul spolecznychns

Informacja o wybranym wykonawcy
Nierozstrzygnięte – brak ofert spełniających kryteria


04.08.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI z dn. 4.08.2017

 I. ZAMAWIAJĄCY

OPTIMA s.c., 45-006 Opole, ul. Książąt Opolskich 48-50

II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA :

 1. Siedziba Zamawiającego,
 2. Strona internetowa Zamawiającego: optima.opole.pl
 3. Strona bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :

Zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest finansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 Kod CPV: 80000000-4 usługi edukacyjne i szkoleniowe

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na prowadzeniu konwersacji przez native-speakera w języku angielskim dla uczniów i uczennic I i II LO w Oleśnicy w ramach projektu pod nazwą: „Podniesienie jakości edukacji w liceach ogólnokształcących w Oleśnicy” nr RPDS.10.02.02-02-0006/16  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, którego Partnerem Wiodącym jest Powiat Oleśnicki.

Załączniki:

zapytanie ofertowe_n-spekarzy_nrszk.

załącznik nr 1 – formularz ofertowynrszk.

załącznik nr 2 – oświadczenienrszk.

załącznik nr 3 -deklaracja trenera_wykaz osóbnrszk.

załącznik nr 4 – oświadczenie o spełnianiu klauzul spolecznychnrszk.

 

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Kowalczyk, Wrocław, wartość 11.200,00, oferta wpłynęła 11.08.2017

Matthew Crufton, Wrocław, wartość 11.200,00, oferta wpłynęła 07.08.2017

 


02-11-2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI z dn. 2.11.2017

 

I. ZAMAWIAJĄCY

OPTIMA s.c., 45-006 Opole, ul. Książąt Opolskich 48-50

II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA :

 1. Siedziba Zamawiającego,
 2. Strona internetowa Zamawiającego: optima.opole.pl
 3. Strona bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :

Zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest finansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Kod CPV: 80000000-4 usługi edukacyjne i szkoleniowe 80400000-8 Usługi edukacji osób dorosłych

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na prowadzeniu przez specjalistę/specjalistkę warsztatów dla nauczycieli i nauczycielek
i II LO w Oleśnicy dotyczących: a) nauczania matematyki opartego o logiczne myślenie i pracę grupową oraz b) nauczania przedmiotów przyrodniczych metodą badań i eksperymentów w ramach projektu pod nazwą: „Podniesienie jakości edukacji w liceach ogólnokształcących w Oleśnicy” nr RPDS.10.02.02-02-0006/16  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, którego Partnerem Wiodącym jest Powiat Oleśnicki.

Załączniki:

zapytanie ofertowe_warsztaty przyroda i matematyka

załącznik nr 1 – formularz ofertowyMat.Przyr.

załącznik nr 2 – oświadczenie

załącznik nr 3 -deklaracja trenera_wykaz osóbMatprzyr.

załącznik nr 4 – oświadczenie o spełnianiu klauzul spolecznych


18.07.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI z dn. 18.07.2018

 

I. ZAMAWIAJĄCY

OPTIMA s.c., 45-006 Opole, ul. Książąt Opolskich 48-50 (Partner Projektu)

 

II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA :

 1. Siedziba Zamawiającego,
 2. Strona internetowa Zamawiającego: optima.opole.pl
 3. Strona bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :

Zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest finansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

IV. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

2 zestawy odczynników i chemikaliów do nauki chemii w szkołach ponadgimnazjalnych

w ramach projektu „Podniesienie jakości  edukacji w liceach ogólnokształcących w Oleśnicy”  nr RPDS.10.02.02-02-0006/16  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, którego Partnerem Wiodącym jest Powiat Oleśnicki.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6 pomoce dydaktyczne;  33696300-8 odczynniki chemiczne

Załączniki:

Zapytanie ofertoweodczynniki

Formularz_ofertowy_Oleśnicaodczynniki

załącznik nr 2 – oświadczenia

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wpłynęła 1 ważna oferta: Fabryka Pomocy Naukowych w Nysie, 27.07.2018 r, 2.706,00 zł