Podniesienie jakości edukacji w szkołach Gminy Czarnożyły

Celem projektu jest podniesienie kompetencji 108 uczennic i 100 uczniów  szkoły podst. i  gimnazjum w Czarnożyłach  oraz indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i wsparcie ucznia młodszego w okresie 01.01.2017 do 31.12.2018.

Celem projektu jest również poprawa jakości pracy szkół poprzez stworzenie warunków dla nauczania przedmiotów przyrodniczych opartego na metodzie eksperymentu i upowszechnienie korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) oraz podniesienie umiejętności zawodowych 21 nauczycielek i 4 nauczycieli z zakresu pedagogiki specjalnej, TIK oraz nauczania przyrody metodą badań i eksperymentów.
Szkoły zostaną w ramach projektu wyposażone w  2  pracownie komputerowe  i 1pracownię przyrodniczą, co wpłynie  na podniesienie poziomu nauczania w szkołach również po zakończeniu realizacji projektu.

Działania projektowe zaplanowano w oparciu o przeprowadzoną diagnozę.

Zajęcia dla uczniów i uczennic obejmują: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki,  języka angielskiego, fizyki i chemii, zajęcia pozalekcyjne z matematyki, przedmiotów przyrodniczych i języka angielskiego. Znaczna grupa beneficjentów/ek weźmie udział w warsztatach TIK. W ramach projektu zostanie również udzielona pomoc uczniom i uczennicom o SPE, w tym uczniom  z niepełnosprawnością oraz doposażone zostaną szkoły w pomoce niezbędne do efektywnego prowadzenia indywidualizacji pracy.  Dla nauczycieli przewidziano doskonalenie zawodowe w zakresie podniesienia kompetencje cyfrowych i związanych z pedagogiką specjalną.

Kompleksowe wsparcie przyczyni się do bezpośredniej poprawy wyników nauczania, jak również do trwałego podniesienia jakości edukacji w Gminie Czarnożyły.

 

SZKOLENIA – HARMONOGRAMY

4.10.2018 – Praca z rodziną dziecka w ramach wczesnego wspomagania rozwoju- Szkoła Podstawowa w Czarnożyłach,

 


17-03-2017r.

Zapytanie ofertowe

ZAMAWIAJĄCY: OPTIMA s.c., 45-006 Opole, ul. Książąt Opolskich 48-50 zwraca się z prośbą o składanie ofert przez specjalistów/specjalistki z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie wykorzystania technologii komunikacyjno-informacyjnej w procesie dydaktycznym na prowadzenie warsztatów dla nauczycieli i nauczycielek  SP i PG w Czarnożyłach w ramach projektu pod nazwą: „Podniesienie jakości  edukacji w szkołach Gminy Czarnożyły”  nr RPLD.11.01.02-10-B049/16.

 

Kod CPV: 80533100-0 Usługi szkolenia komputerowego

 

Opis zamówienia:

szkolenia będą realizowane dla czterech dziesięcioosobowych grup. Każde szkolenie obejmuje 24 godziny i prowadzi do nabycia przez uczestników założonych efektów kształcenia.

 1. Szkolenie na pierwszym poziomie zaawansowania – 1 grupa – wyposażenie najmniej zaawansowanych nauczycieli w bazowe kompetencje cyfrowe . Założone efekty kształcenia: uczestnicy/uczestniczki nabędą umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi przetwarzania tekstu.
 2. Szkolenia na drugim poziomie zaawansowania –2 grupy – wyposażenie nauczycieli, którzy dysponują bazowymi kompetencjami (w tym tych, którzy zostali przeszkoleni w ramach szkolenia
  na poziomie pierwszym) w dodatkowe umiejętności związane z zastosowaniem TIK w nauczaniu przedmiotowym. Założone efekty kształcenia: uczestnicy/uczestniczki nabędą umiejętność korzystania ze złożonych narzędzi przetwarzania tekstu, zaawansowanego formatowania, rozróżniania rozszerzeń multimedialnych, obsługi programów do edycji multimediów.
 3. Szkolenia na trzecim poziomie zaawansowania –1 grupa- wyposażenie nauczycieli, którzy dysponują bazowymi kompetencjami (w tym tych, którzy zostali przeszkoleni w ramach szkolenia na poziomie drugim) w zaawansowane umiejętności związane z przygotowaniem materiałów multimedialnych na potrzeby nauczania. Założone efekty kształcenia: uczestnicy/uczestniczki nabędą umiejętność korzystania z zaawansowanych funkcji tekstu, operacji na tabelach i formularzach, osadzania grafiki, generowania spisów treści i odsyłaczy, podpinania do dokumentów plików zewnętrznych, tworzenia seryjnej korespondencji, makropoleceń opcji wydruku, graficznych efektów specjalnych, montażu i animacji dźwięków.

 

Ofertę cenową na dowolną ilość grup należy złożyć do dnia 31 marca 2017 na adres:

OPTIMA s.c, 45-006 Opole, ul. Książąt Opolskich 48-50.

W razie pytań informacji udziela: Ewa Sawicka, tel. 77 44 12 226.


27-03-2017 r.

Zapytanie ofertowe

ZAMAWIAJĄCY: OPTIMA s.c., 45-006 Opole, ul. Książąt Opolskich 48-50 zwraca się z prośbą o składanie ofert przez specjalistów/specjalistki z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie nauczania przyrody metodą badań i eksperymentów na prowadzenie warsztatów dla nauczycieli i nauczycielek  SP i PG w Czarnożyłach w ramach projektu pod nazwą: „Podniesienie jakości  edukacji w szkołach Gminy Czarnożyły”  nr RPLD.11.01.02-10-B049/16.

 

Kod CPV: 80400000-8 Usługi edukacji osób dorosłych

 

Opis zamówienia:

szkolenia będzie realizowane dla kilkuosobowej grup i obejmie 12 godzin lekcyjnych.

Założone efekty kształcenia to:

Nauczyciel po ukończeniu szkolenia:

 1. wymienia elementy składające się na metodę naukową;
 2. wyjaśnia, czym jest i jakie ma zastosowania metoda naukowa;
 3. planuje doświadczenia i eksperymenty oraz obserwacje;
 4. określa możliwe sposoby zbierania wyników;
 5. wyjaśnia, na czym polega analiza wyników;
 6. wyjaśnia, na czym polega wnioskowanie i czym różni się od analizy wyników;
 7. sprawnie przygotowuje zestawy doświadczalne, roztwory i odczynniki o określonym stężeniu;
 8. sprawnie przeprowadza doświadczenie, obserwację, pomiar;
 9. przekazuje jasne i jednoznaczne komunikaty – wskazówki dla uczniów dotyczące wykonania doświadczenia, obserwacji, pomiaru;

 

Ofertę cenową należy złożyć do dnia 10 kwietnia 2017 na adres:

OPTIMA s.c, 45-006 Opole, ul. Książąt Opolskich 48-50.

W razie pytań informacji udziela: Ewa Sawicka, Tel. 77 44 12 226.


21-04-2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI z dn. 21.04.2017

 I. ZAMAWIAJĄCY

OPTIMA s.c., 45-006 Opole, ul. Książąt Opolskich 48-50 (Partner Projektu)

 

II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA :

 1. Siedziba Zamawiającego,
 2. Strona internetowa Zamawiającego: optima.opole.pl
 3. Strona bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :

Zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest finansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 IV. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętów i materiałów stanowiących kompleksowe wyposażenie pracowni do przedmiotów przyrodniczych w ramach projektu „Podniesienie jakości edukacji w Gminie Czarnożyły” nr RPLD.11.01.02-10-B049/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, którego Partnerem Wiodącym jest Gmina Czarnożyły.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6 pomoce dydaktyczne;  39162110-9 sprzęt dydaktyczny, 39162200-7 pomoce  artykuły szkolne, CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny, 33793000-5 Laboratoryjne wyroby szklane.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

szczegółowy opis pracowni przyrodniczej-Czarnozyly

formularz ofertowy-pracownia p – Czarnozyly

załącznik nr 2 – oświadczenie

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Fabryka Pomocy Naukowych Sp. z o.o., Nysa, Oferta wpłynęła 04.05.2017, 67.959,03 – 100 pkt.

04-05-2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI z dn. 4.05.2017

 

I. ZAMAWIAJĄCY

OPTIMA s.c., 45-006 Opole, ul. Książąt Opolskich 48-50

II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA :

 1. Siedziba Zamawiającego,
 2. Strona internetowa Zamawiającego: optima.opole.pl
 3. Strona bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :

Zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest finansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 IV. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: dostawa fabrycznie nowych materiałów do terapii i diagnozy specjalnych potrzeb edukacyjnych, podręczników, książek, oprogramowania, gier edukacyjnych i innych pomocy dydaktycznych służących terapii w ramach projektu „Podniesienie jakości edukacji w Gminie Czarnożyły” nr RPLD.11.01.02-10-B049/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, którego Partnerem Wiodącym jest Gmina Czarnożyły. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6 pomoce dydaktyczne, 39162200-7 pomoce  artykuły szkolne, 37524100-8 – gry edukacyjne, 22100000-1 Drukowane książki, broszury i ulotki, 48000000-8 oprogramowanie edukacyjne.

Załączniki:

zapytanie ofertowe

opis szczegółowy przedmiotu zamówienia – pomoce dydaktyczne_czarnozyly

formularz ofertowy-pomoce SPE – Czarnozyly

załącznik nr 2 – oświadczenie

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Oświatowe Hurtownia Alkama, Alicja Peschak-Staroń, ul. Wybickiego 3a, 31-261 Kraków, 11.05.2017 r., 18.511,00 zł – 100%