Podniesienie jakości kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Kamiennik

Projekt konsekwentnie wspieranie procesu podnoszenia jakości kształcenia w dwóch szkołach prowadzonych przez Gminę Kamiennik – w Szkole Podstawowej w Kamienniku i Szkole Podstawowej w Karłowicach Wielkich w okresie 10.06.2020-31.03.2022.

W ramach projektu wsparciem objęci zostaną uczniowie szkół prowadzących kształcenie ogólne realizowane w zakresie podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Kwota wsparcia ze środków UE to 351 594,56 zł

Celem projektu jest złagodzenie problemów uczennic i uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz podniesienie kompetencji kluczowych i wraz z kształtowaniem właściwych postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy u 74 uczennic i 71 uczniów Szkoły Podstawowej w Kamienniku i Szkoły Podstawowej w Karłowicach Wielkich, stworzenie w tych szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu, a także podniesienie kompetencji 16 nauczycielek i 2 nauczycieli z tych szkół poprzez upowszechnienie korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), rozwój kompetencji w zakresie pedagogiki specjalnej oraz związanym z pracą wychowawców klas i doskonalenie umiejętności pracy w oparciu o logiczne myślenie i metodę badań i eksperymentów w okresie 10.06.2020-31.03.2022.

Projekt realizowany w partnerstwie:
OPTIMA s.c. – Partner Wiodący, Partner – Gmina Kamiennik

Opolskie dla Rodziny