PROJEKTY UE 2014-2020

fundusze-europejskie-1170x555_nowe

DOTACJE UNIJNE 2014-2020

Oferujemy instytucjom i przedsiębiorcom kompleksową pomoc związaną z pozyskaniem dotacji z funduszy unijnych.

W ramach nowej perspektywy finansowej przewidziano dla Polski na lata 2014-2020 kwotę 82,5 mld EUR.  Środki  są  pozyskiwane  przez  beneficjentów  w  programach  operacyjnych   wdrażanych centralnie (5) oraz regionalnie (16), jak również w jednym programie ponadregionalnym (Program Operacyjny Polska Wschodnia) oraz w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 i Programie Rybactwo i Morze.

  1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (8,6 mld Euro) służy wspieraniu przedsiębiorstw w rozwoju działalności badawczo rozwojowej, tworzeniu innowacyjnych rozwiązań i wdrażaniu nowoczesnych technologii zgodnie z krajowymi inteligentnymi specjalizacjami.
  2. Program Operacyjny Polska Cyfrowa (2,3 mld Euro) wiąże się z wykorzystaniem potencjału cyfrowego do poprawy jakości życia. Działania podzielono na 3 osie: OŚ 1 Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, OŚ 2 E-administracja i otwarty rząd i OŚ 3 Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa.
  3. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (27,5 mld Euro) wspierać budowę infrastruktury transportowej, wodno-kanalizacyjnej i gospodarki odpadami oraz rozwój energetyki, w tym opartej o źródła odnawialne. Działania dofinansowane w ramach tego program będą również prowadzić do ograniczenia negatywnego wpływu działalności gospodarczej na środowisko naturalne. dostosowanie do norm).
  4. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (4,4 mld Euro) odpowiada na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji i szkolnictwa wyższego oraz ochrony zdrowia. Dzieli się na 6 osi priorytetowych: Oś 1: Osoby młode na rynku pracy, Oś 2: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Oś 3: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Oś 4: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa; Oś 5: Wsparcie dla obszaru zdrowia i Oś 6: Pomoc techniczna;
  5. Program Operacyjny Polska Wschodnia (2,1 mld Euro) to program skierowany do województw Polski Wschodniej i koncentrujący się na ich specyficznych potrzebach.
  6. Program Operacyjny Pomoc Techniczna (0,7 mld Euro) – to obsługa instytucji systemu wdrażania funduszy, w tym stworzenie skutecznego systemu informacji i promocji środków europejskich.
  7. Regionalne Programy Operacyjne dla 16 województw (31 mld Euro) – wsparcie pochodzi z dwóch funduszy strukturalnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, środki są skierowane na rozwój infrastruktury, spójności społecznej i edukacji.

Aktualnie trwa nabór projektów w ramach PO Inteligentny Rozwój 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa oraz 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP. Projekty finansują badania, rozwój i innowacje tworzone we współpracy naukowców i przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a wyniki prac B+R znajdą praktyczne zastosowanie w gospodarce. Dotacja do 80% wartości przedsięwzięć pozwoli na pokrycie kosztów tworzenia koncepcji niespotykanych produktów, usług lub technologii, przygotowanie prototypów/linii pilotażowych oraz ich komercjalizację.

 

Przygotowanie wniosku o dotację poprzedza opracowanie studium wykonalności (ocena spełniania kryteriów dostępu przez wnioskodawcę i jego potencjału organizacyjnego). W fazie konstruowania wniosku pomagamy w doborze partnerów badawczych oraz uzyskaniu wszelkich niezbędnych załączników. Po napisaniu i złożeniu wniosku o dotację wspieramy Wnioskodawcę na każdym etapie kontaktów z Instytucją Pośredniczącą. Po uzyskaniu dofinansowania oferujemy również usługi naszej wykwalifikowanej kadry w zakresie zarządzania projektem oraz jego rozliczania, w tym obsługę merytoryczną podczas kontroli projektu.

Wkrótce zostaną ogłoszone konkursy dotyczące poprawy jakości edukacji ogólnej i zawodowej oraz zwiększenia dostępności edukacji przedszkolnej w ramach RPO poszczególnych województw. Wsparcie obejmie zarówno uczniów, jak i kadrę szkół. Planowane są również konkursy, w których zostaną wyłonione projekty szkoleniowe dla osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w obszarze umiejętności ICT i znajomości języków obcych. Oferujemy doradztwo oraz kompleksową usługę dla organów prowadzących oraz instytucji szkoleniowych z całej Polski zainteresowanych pozyskaniem dotacji.

Kontakt: Ewa Sawicka, tel. 608 39 40 39; ewa@optima.opole.pl