SPECYFICZNE TRUDNOŚCI W ROZWOJU I UCZENIU SIĘ – ZROZUMIEĆ UCZNIA Z DYSLEKSJĄ

Adresaci: nauczyciele przedszkoli i szkół oraz osoby zainteresowane tematem
Cele: zapoznanie z podstawowymi pojęciami z zakresu specyficznych trudności w uczeniu się, w dysleksji, w dysortografii, w dysgrafii, dyskalkulii. Wyposażenie w umiejętności z zakresu wczesnej diagnozy oraz organizowania pracy pedagogicznej dla dzieci z trudnościami w uczeniu się
Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych
Forma: on-line na żywo lub na żywo w placówce
Program:
1. Symptomy ryzyka dysleksji
2. Szerokie ujęcie dysleksji rozwojowej
3. Charakterystyka trudności w nauce czytania i pisania
4. Dostosowanie wymagań edukacyjnych/udzielanie wsparcia
5. Sposoby indywidualizowania i oceniania
Efekty doskonalenia – uczestnik po zakończeniu formy potrafi:
– rozpoznać symptomy ryzyka dysleksji oraz dysleksji rozwojowej
– dostosowywać metody swojej pracy z uczniem z dysleksją
Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz certyfikat terapeuty ręki podpisane przez dyrektora, na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2019 poz. 652).

PROWADZĄCA SZKOLENIE SPECYFICZNE TRUDNOŚCI W ROZWOJU I UCZENIU SIĘ – ZROZUMIEĆ UCZNIA Z DYSLEKSJĄ:

Pedagog szkolna, logopeda, terapeuta pedagogiczna, pedagog specjalna, ekspert w dziedzinie wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego z wieloletnim doświadczeniem w oświacie. Posiada zawodowe doświadczenie w edukacji ogólnodostępnej, specjalnej i integracyjnej na wszystkich poziomach edukacyjnych. Wieloletni nauczyciel akademicki i trener doskonalenia zawodowego nauczycieli. Za zasługi w oświacie otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz Srebrny Krzyż Zasługi.

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE – na zamówienie. Cena 1450,00 do 12 osób, 1650,00 do 20 osób; dojazd poza powiat opolski – plus 150zł/dzień.

SZKOLENIE OTWARTE – aktualnie brak wolnych terminów. Napisz do nas, abyśmy mogli poinformować Cię o najbliższym wolnym terminie. Cena 360zł/osoba.