STUDIA PODYPLOMOWE

Studia podyplomowe

Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie

Studia podyplomoweOpole

Studia   podyplomowe   adresowane   są   do  absolwentów   szkół   wyższych  posiadających   tytuł  licencjata,  magistra  lub  inżyniera.  Szczególnie  bogatą  ofertę  kierujemy  do  nauczycieli  i  wychowawców  placówek szkolnych różnego stopnia i ośrodków opiekuńczo-wychowawczych.

Prowadzimy kolejną rekrutację na studia podyplomowe organizowane przez Wyższą Szkołę Nauk Pedagogicznych w Warszawie. Uczelnia posiada uprawnienia do prowadzenia studiów z zakresu pedagogiki specjalnej, w związku z czym mamy w ofercie poszukiwane kierunki kwalifikacyjne jak oligofrenopedagogika, tyflopedagogika, surdopedagogika, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu, pedagogika korekcyjna (dawniej: terapia pedagogiczna), wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, logopedia. W ofercie duża ilość kierunków przedmiotowych (w tym bhp w szkole, edukacja dla bezpieczeństwa, muzyka w szkole, plastyka w szkole, doradztwo zawodowe) oraz  kierunki z  zakresu  administracji i biznesu

Kształcenie na większości kierunków nauczycielskich trwa 3 semestry z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania na odległość. Zajęcia stacjonarne odbywają się w wybrane soboty w Opolu, natomiast studenci mają nieograniczony  dostęp  do materiałów szkoleniowych  w dedykowanej im strefie studenta na panelu edukacyjnym uczelni. W procesie uczenia się studenci są wspierani przez doświadczonych e-konsultantów.  Egzaminy  dyplomowe są przeprowadzane w Opolu.   Absolwenci  kursów  kwalifikacyjnych  prowadzonych  w  ośrodkach  doskonalenia  nauczycieli  mają  możliwość  skorzystania  z  uzupełniających  studiów  podyplomowych  (1 semestr).

Prowadzimy również rekrutację na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie prowadzone przez uczelnie zrzeszone w konsorcjum Varsovia: Wyższą Szkołę Nauk Pedagogicznych, Szkołę Główną Krajową oraz Wyższą Szkołę Stosunków Międzynarodowych i Biznesu.

Uczelnie oferują kształcenie na kierunkach:

jednolite studia magisterskie:

edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna,

pedagogika specjalna,

prawo

UWAGA ABSOLWENCI KIERUNKÓW PEDAGOGICZNYCH: istnieje możliwość podjęcia studiów na kierunku edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna od VII semestru z uwzględnieniem dotychczasowego dorobku studenckiego

studia licencjackie i uzupełniające magisterskie – pedagogika w specjalnościach:

 • opiekuńczo – wychowawcza,
 • kryminalistyczno-sądowa,
 • edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne,
 • doradztwo zawodowe,
 • psychologia pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi;
 • studia licencjackie z zakresu administracji:
 • administracja rządowo-samorządowa
 • administracja celno-skarbowa
 • studia licencjackie z zakresu bezpieczeństwa narodowego:
 • zarządzanie bezpieczeństwem publicznym
 • zarządzanie obronnością państwa
 • zarządzanie jednostkami penitencjarnymi
 • zarządzanie i operowanie systemami bezzałogowymi

Studia niestacjonarne – wspomagane metodami i technikami kształcenia na odległość (e-learningiem):

* kształcenie z wykorzystaniem PLATFORMY INTERNETOWEJ (www.platforma.wsnp.edu.pl) zawierającej materiały dydaktyczne ze wszystkich przedmiotów i umożliwiającej uczestniczenie w warsztatach w formie synchronicznej lub asynchronicznej;
* KONSULTACJE poprzez e-mail, czat, Skype i inne formy komunikacji;
* konsultacje/warsztaty w sposób tradycyjny w filii/siedzibie partnera na terenie kraju;
* możliwość wzięcia udział w zajęciach organizowanych w Warszawie, np. przed egzaminami;

EGZAMINY dwa razy w roku w sesji zimowej (luty) i letniej (czerwcie/lipiec). Egzaminy  odbywają się w Warszawie.

Polecamy również studia licencjackie na kierunkach politologia, dziennikarstwo, amerykanistyka, zarządzanie personelem prowadzone przez Wyższą Szkołę Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki.

Ofertę Studiów Podyplomowych znajdziecie Państwo w aktualnym informatorze: informator_2020

Formularz podania: Kwestionariusz ISP 2020

Szczegółowe informacje pod nr tel. 608 39 40 39, 608 492 321

studia podyplomowe

Z A P R A S Z A M Y