logo-ue-opolskie-2

Wsparcie edukacji w Gminie Kamiennik i Gminie Pakosławice
RPOP.09.01.01-16-051/15  

Instytucja Szkoleniowa  OPTIMA realizuje Projekt w ramach Poddziałania 9.1.1 RPO Województwa Opolskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wsparcie edukacji w Gminie Kamiennik i Gminie Pakosławice na terenie gminy Pakosławice i Kamiennik.
Projekt realizowany w okresie od  01.09.2016  do 30.06.2018 r.
Projekt służy realizacji celu:
Złagodzenie problemów  uczennic i uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych    oraz podniesienie kompetencji kluczowych (TIK, matematyczno-przyrodniczych, z zakresu języków obcych – angielskiego i j.niemieckiego) oraz ukształtowanie właściwych postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy (kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa) u 219 uczennic i 243 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych gmin Pakosławice i Kamiennik, stworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu, a także podniesienie kompetencji 26 nauczycielek i 6 nauczycieli z tych szkół poprzez upowszechnienie korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), rozwój kompetencji informatycznych, rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, w szczególności ze specjalnymi    potrzebami edukacyjnymi i poznanie zasad pracy metodą eksperymentu w okresie 01.09.2016-30.06.2018 r.

Wartość projektu: 1.345.257,50 zł
Wkład Unii Europejskiej: 1.143.468,96 zł


W ramach projektu wsparciem zostali objęci nauczyciele i nauczycielki szkół Gminy Pakosławice i Gminy Kamiennik.

 • Szkolenia w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej w procesie dydaktycznym:
  gr. I – nauczyciele i nauczycielki Szkoły Podstawowej w Goszowicach – 7.12.2016, 18.01.2017, 22.03.2017
  gr. II – nauczyciele i nauczycielki Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamienniku – 15.03.2017, 31.03.2017
  gr. III – nauczyciele i nauczycielki Zespołu Szkół w Pakosławicach – 19.04.2017, 26.04.2017, 24.05.2017, 31.05.2017

W efekcie szkoleń uczestnicy i uczestniczki nabędą praktyczne umiejętności wykorzystania TIK do przygotowywania materiałów dydaktycznych, pobierania i przetwarzania treści z zasobów edukacyjnych dostęnych w sieci oraz do samokształcenia.
W szkoleniach są wykorzystywane pracownie komputerowe zakupione w ramach projektu.
Szkolenia prowadzi doświadczony trener, Pan Łukasz Pośpiech.

 • Szkolenia w zakresie nauczania przedmiotów przyrodniczych metodą badań i eksperymentów.
  w ramach projektu w celu podniesienia jakości nauczania przedmiotów przyrodniczych są prowadzone szkolenia dla nauczycieli
  tych przedmiotów. Podczas szkoleń są rozwijane umiejętności przeprowadzania badań i doświadczeń zarówno przy wykorzystaniu
  sprzętów zakupionych do pracowni przyrodniczych w ramach projektu, jak i artykułów dostępnych w powszechnym użyciu. Prowadzący, dr hab Dariusz Man, jest autorem kilku innowacyjnych programów nauczania w zakresie przyrody, fizyki i ekologii, przeszkolił w minionych latach ponad 100 nauczycieli z południowej Polski.
 • Szkolenia w zakresie pedagogiki specjalnej
  Staże dla nauczycieli kształcenia ogólnego w specjalistycznym ośrodku szkolno-wychowawczym
  Ta forma doskonalenia zawodowego pozwoli 10 nauczycielom i nauczycielkom zapoznać się z metodami pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych objętych opieką w ośrodku wychowawczym. Będą uczestniczyć zarówno w obserwacjach zajęć, jak i indywidualnych konsultacjach z pedagogami tam pracującymi.
 • Kurs doskonalący dla nauczycieli kształcenia ogólnego w zakresie wczesnego wykrywania dysfunkcji rozwojowych
  W efekcie szkolenia uczestnicy i uczestniczki poszerzą swoją wiedze dotyczącą zasad i form wczesnego wspomagania rozwoju, dostrzegania dysfunkcji, wspierania rodziny dziecka o SPE oraz indywidualizacji pracy.
  Szkolenia prowadzi doświadczona trenerka, Pani Zofia Gawdyn.
  15 marca 2017, 29 marca 2017, 24 maja 2017, 31 maja 2017
 • Kurs doskonalący dla nauczycieli kształcenia ogólnego w zakresie pracy z uczniem słabowidzącym
 • Kurs doskonalący dla nauczycieli kształcenia ogólnego w zakresie pracy z uczniem słabosłyszącym

14-09-2016

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI z dn. 14.09.2016

 ZAMAWIAJĄCY

OPTIMA s.c., 45-006 Opole, ul. Książąt Opolskich 48-50

 1. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA :
 2. Siedziba Zamawiającego,
 3. Strona internetowa Zamawiającego: optima.opole.pl
 4. Strona bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
 • TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :

Zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest finansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Kod CPV: 80000000-4 usługi edukacyjne i szkoleniowe
zgodnie z poniższymi załącznikami:

zapytanie-ofertowe_zajecia-pozalekcyjnei-dydaktyczno-wyrownawcze

zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy
zalacznik-nr-2-oswiadczenie
zalacznik-nr-3-deklaracja-trenera_wykaz-osob

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

numer część zamówienia nazwa oferenta łączna ocena

1 Anna Duda 80pkt.
2 Beata Lichosik 100pkt.
3 Konsorcjum Jolanta Kamińska, Izabela Jaroszyńska 100pkt.
4 Wioletta Komadzik 100pkt.
5 Elżbieta Bednarczuk 100pkt.
6 Konsorcjum Małgorzata Pamuła, Iwona Charczyńska 100pkt.
7 Lucyna Piela 100pkt.
8 Anna Kubicka 80pkt.
9 Małgorzata Droś 100pkt.
10 Małgorzata Droś 100pkt.
11 Iwona Charczyńska 100pkt.
12 brak oferty
13 Anna Duda 80pkt.
14 Beata Lichosik 100pkt.
15 Izabela Jaroszyńska 100pkt.
16 Wioletta Komadzik 100pkt.
17 Jadwiga Kaczaniuk 100pkt.
18 brak oferty
19 Lucyna Piela 100pkt.
20 brak oferty
21 brak oferty
22 Monika Prendecka 80pkt.
23 Jarosław Siudak 100pkt.
24 Monika Prendecka 80pkt.
25 Jarosław Siudak 100pkt.
26 Konrad Magdziarz 60pkt.
27 Konrad Magdziarz 60pkt.
28 Anna Jakubowska 80pkt.
29 Anna Jakubowska 80pkt.
30 brak oferty
31 Barbara Borkowska 100pkt.
32 brak oferty
33 Beata Zawada 80pkt.
34 Barbara Borkowska 100pkt.
35 Dorota Spyrka 100pkt.
36 Małgorzata Pamuła 100pkt.
37 Dorota Spyrka 100pkt.
38 Maria Ciesielska 100pkt.
39 Grzegorz Baliński 80pkt.
40 Dorota Spyrka 100pkt.
41 Beata Boroń 100pkt.
42 Bogumiła Janiszewska 100pkt.
43 Dorota Spyrka 100pkt.
44 Konsorcjum Małgorzata Pamuła, Maria Ciesielska 100pkt.
45 Zbigniew Gmochowski 100pkt.
46 Wiesław Gryll 100pkt.
47 Wiesław Gryll 100pkt.
48 Marcin Minkowicz 100pkt.
49 Anna Kubicka 80pkt.
50 Marcin Minkowicz 100pkt.
51 Konsorcjum Barbara Sekieta, Małgorzata Poczkajska, Grzegorz Baliński 93,33pkt.
52 Artur Kowalski 100pkt.
53 Artur Kowalski 100pkt.
54 Konsorcjum Renata Gerber, Bogumiła Janiszewska, Barbara Skotnicka 93,33pkt.
55 Agata Parkitna 100pkt.
56 Konsorcjum Renata Gerber, Elżbieta Bednarz 100pkt.


15-09-2016

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI z dn. 15.09.2016

 1. ZAMAWIAJĄCY

OPTIMA s.c., 45-006 Opole, ul. Książąt Opolskich 48-50

 1. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA :
 2. Siedziba Zamawiającego,
 3. Strona internetowa Zamawiającego: optima.opole.pl
 4. Strona bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
 • TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :

Zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest finansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 Kod CPV: 80000000-4 usługi edukacyjne i szkoleniowe
zgodnie z poniższymi załącznikami:

zapytanie-ofertowe_zajecia-specjalistyczne_zsp

zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy_zsp
zalacznik-nr-2-oswiadczenie_zsp
zalacznik-nr-3-deklaracja-trenera_wykaz-osob_zsp

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1 Ewa Janas 20.09.2016 100pkt.
2 Anna Leksowska 20.09.2016 100pkt.
3 Dorota Gałgańska 22.09.2016 80pkt.
4 Beata Zawada 22.09.2016 60pkt.
5 Mariusz Sputo 20.09.2016 100pkt.
6 Beata Duda 20.09.2016 80pkt.
7 Urszula Skupień 20.09.2016 100pkt.
8 Barbara Sekieta 20.09.2016 100pkt.
9 Dorota Gałgańska 22.09.2016 80pkt.
10 Lucyna Piela 21.09.2016 100pkt.
11 Mariusz Sputo 20.09.2016 100pkt.
12 Mariusz Sputo 20.09.2016 100pkt.
13 Dorota Gałgańska 22.09.2016 80pkt.
14 brak oferty
15 Joanna Sputo 22.09.2016 100pkt.
16 Ewa Pieniakowska 22.09.2016 oferta nieważna
17 Jolanta Kamińska 20.09.2016 100pkt.
18 Elżbieta Bednarczuk 22.09.2016 100pkt.
19 Anna Leksowska 20.09.2016 100pkt.

22-09-2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI z dn. 22.09.2016

 ZAMAWIAJĄCY

OPTIMA s.c., 45-006 Opole, ul. Książąt Opolskich 48-50

 1. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA :
 2. Siedziba Zamawiającego,
 3. Strona internetowa Zamawiającego: optima.opole.pl
 4. Strona bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
 • TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :

Zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest finansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: odwóz uczniów i uczennic, w tym z niepełnosprawnością, po zajęciach pozalekcyjnych i specjalistycznych w ramach projektu Wsparcie edukacji w Gminie Kamiennik i Gminie Pakosławice RPOP.09.01.01-16-051/15 ze szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Kamiennik i Gminie Pakosławice wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozu oraz okazjonalne przewozy na zajęcia pozaszkolne, w roku szkolnym 2016-2017 i w roku szkolnym 2017-2018.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60 000 000-8

60.10.00.00-9 – usługi w zakresie transportu drogowego
zgodnie z poniższymi załącznikami:

zapytanie-ofertowe-_przewoz

zal-nr-1-formularz-ofertowy-przewoz
zalacznik-nr-2-oswiadczenie_prz
zalacznik-nr-3-wykaz-osob_prz
zalacznik-nr-4-potencjal-techniczny_prz
zalacznik-nr-5-wykaz-uslug_prz

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wpłynęła jedna, ważna oferta na świadczenie usług objętych zapytaniem ofertowym – w dniu 29 września 2016 od firmy Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Nysie sp. z o.o.
Oferta została oceniona według kryteriów opisanych w zapytaniu ofertowym na 100pkt. i została wybrana do realizacji.

27-09-2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI z dn. 27.09.2016

 ZAMAWIAJĄCY

OPTIMA s.c., 45-006 Opole, ul. Książąt Opolskich 48-50

 

 1. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA :
 2. Siedziba Zamawiającego,
 3. Strona internetowa Zamawiającego: optima.opole.pl
 4. Strona bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
 • TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :

Zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest finansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 Kod CPV: 80000000-4 usługi edukacyjne i szkoleniowe
zgodnie z poniższymi załącznikami:

zapytanie-ofertowe_zajecia-i-terapia_tsp

zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy_tsp
zalacznik-nr-2-oswiadczenie_tsp
zalacznik-nr-3-deklaracja-trenera_wykaz-osob_tsp

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1część – Małgorzata Pamuła 4.10.2016 100pkt.
2część – Małgorzata Pamuła 4.10.2016 100pkt.
3część – Małgorzata Droś 30.09.2016 100pkt.
4część – Małgorzata Pamuła 4.10.2016 100 pkt
5część – Monika Prendecka 29.09.2016 80pkt.
6część – Barbara Borkowska 29.09.2016 100pkt.
7część – Beata Zawada 5.10.2016, g. 9.30 60 pkt.
8część – Ewa Pieniakowska 4.10.2016 100pkt.

06-10-2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI z dn. 06.10.2016

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

OPTIMA s.c., 45-006 Opole, ul. Książąt Opolskich 48-50

 

 1. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA :
 2. Siedziba Zamawiającego,
 3. Strona internetowa Zamawiającego: optima.opole.pl
 4. Strona bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

 • TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :

Zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest finansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętów i materiałów stanowiących kompleksowe wyposażenie pracowni przyrodniczej w ramach projektu Wsparcie edukacji w Gminie Kamiennik i Gminie Pakosławice RPOP.09.01.01-16-051/15

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6 pomoce dydaktyczne;  39162110-9 sprzęt dydaktyczny, 39162200-7 pomoce  artykuły szkolne

zgodnie z poniższymi załącznikami:

zapytanie-ofertowe-_pomoce

szczegolowy-opis-przedmiotu-zamowienia_wpp
formularz-ofertowy-wyposazenie-pracowni-przyrodniczej
oswiadczenie


17.10.2016 r.

ANULOWANIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 06.10.2016 r.

ZAWIADOMIENIE

Dotyczy: zapytania ofertowego w trybie konkurencyjności na dostawę pomocy dydaktycznych, sprzętów i materiałów stanowiących kompleksowe wyposażenie pracowni przyrodniczej w ramach projektu Wsparcie edukacji w Gminie Kamiennik i Gminie Pakosławice  RPOP.09.01.01-16-051/15

Zamawiający, OPTIMA s.c., 45-006 Opole, Książąt Opolskich 48-50  informuje, że w związku z zauważonym uchybieniem w upublicznieniu zapytania ofertowego, polegającym na czasowej niedostępności Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, Zapytania ofertowego, Formularza ofertowego oraz wzoru Oświadczeń w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich (www.bazakonkurencyjnoscifunduszeeuropejskie.gov.pl) postępowanie zostało anulowane.

Jednocześnie zapraszamy do wzięcia udziału w ponownie ogłoszonym postępowaniu.


17.10.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI z dn. 17.10.2016

I. ZAMAWIAJĄCY

OPTIMA s.c., 45-006 Opole, ul. Książąt Opolskich 48-50

II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA :

 1. Siedziba Zamawiającego,
 2. Strona internetowa Zamawiającego: optima.opole.pl
 3. Strona bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :

Zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest finansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 IV. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętów i materiałów stanowiących kompleksowe wyposażenie pracowni przyrodniczej w ramach projektu Wsparcie edukacji w Gminie Kamiennik i Gminie Pakosławice RPOP.09.01.01-16-051/15
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6 pomoce dydaktyczne;  39162110-9 sprzęt dydaktyczny, 39162200-7 pomoce  artykuły szkolne

zgodnie z poniższymi załącznikami:

zapytanie-ofertowe-_pomoce_p2

szczegolowy-opis-przedmiotu-zamowienia_wpp_p2

formularz-ofertowy-wyposazenie-pracowni-przyrodniczej_p2

oswiadczenie_p2

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Na podstawie kryteriów oceny – 100% cena – została wybrana oferta firmy Fabryka Pomocy Naukowych w Nysie.

18.10.2016 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI z dn. 18.10.2016

 

I. ZAMAWIAJĄCY

OPTIMA s.c., 45-006 Opole, ul. Książąt Opolskich 48-50

 

II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA :

 1. Siedziba Zamawiającego,
 2. Strona internetowa Zamawiającego: optima.opole.pl
 3. Strona bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :

Zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest finansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

IV. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: dostawa, instalacja i konfiguracja wyposażenia w nowoczesne pomoce dydaktyczne TIK – sprzęt i infrastrukturę sieciową w ramach projektu Wsparcie edukacji w Gminie Kamiennik i Gminie Pakosławice RPOP.09.01.01-16-051/15  w dwóch szkołach objętych projektem.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): CPV: 30236000-2 – Różny sprzęt komputerowy, 30213100-6, Komputery przenośne: 38652100-1 Projektory: 32420000-3, Urządzenia sieciowe 32413100-2 Rutery sieciowe 39162100-6 pomoce dydaktyczne

zgodnie z poniższymi załącznikami:

zapytanie-ofertowe-_tik_pak

szczegolowy-opis-przedmiotu-zamowienia_tik_pak

formularz-ofertowy-tik_pak

oswiadczenie_pak

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Przedsiębiorstwo Informatyczne BITCOMPUTER Grzegorz Lach, 48-300 Nysa, ul. Chodowieckiego 9, łącznie 98,20 punktów, oferta wpłynęła 26.10.2016

27.10.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI z dn. 27.10.2016

 I. ZAMAWIAJĄCY

OPTIMA s.c., 45-006 Opole, ul. Książąt Opolskich 48-50

II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA :

 1. Siedziba Zamawiającego,
 2. Strona internetowa Zamawiającego: optima.opole.pl
 3. Strona bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :

Zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest finansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Kod CPV: 80000000-4 usługi edukacyjne i szkoleniowe, 80533100-0 Usługi szkolenia komputerowego

zgodnie z poniższymi załącznikami:

zapytanie-ofertowe_trenerzy_wtik

zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy_wtik

zalacznik-nr-2-oswiadczenie_wtik

zalacznik-nr-3-deklaracja-trenera_wykaz-osob_wtik

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Została wybrana oferta Pana Łukasza Pośpiecha, która wpłynęła 4 listopada 2016, o wartości 21.600,00

03-11-2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI z dn. 03.11.2016

 

I. ZAMAWIAJĄCY

OPTIMA s.c., 45-006 Opole, ul. Książąt Opolskich 48-50

II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA :

 1. Siedziba Zamawiającego,
 2. Strona internetowa Zamawiającego: optima.opole.pl
 3. Strona bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :

Zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest finansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

IV. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętów i materiałów stanowiących służących do prowadzenia warsztatów kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej w ramach projektu Wsparcie edukacji w Gminie Kamiennik i Gminie Pakosławice RPOP.09.01.01-16-051/15

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6 pomoce dydaktyczne, 39162200-7 pomoce  artykuły szkolne, 30197630-1 papier do drukowania, 37524100-8 – gry edukacyjne, 30199000-0 art. papiernicze, 30125120-8 toner do kopiarek.

zgodnie z poniższymi załącznikami:

zapytanie-ofertowe_kr

szczegolowy-opis-przedmiotu-zamowienia_pomoce-kreatywnosc_kr

formularz-ofertowy_kr

oswiadczenie_kr

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte

Opis

Zamawiający dostał 1 ważną ofertę od firmy Nowa Szkoła z Łodzi, której wartość przewyższa znacznie zaplanowany na realizację zamówienia budżet.

05-12-2016

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI z dn. 5.12.2016

I. ZAMAWIAJĄCY

OPTIMA s.c., 45-006 Opole, ul. Książąt Opolskich 48-50

 

II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA :

 1. Siedziba Zamawiającego,
 2. Strona internetowa Zamawiającego: optima.opole.pl
 3. Strona bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :

Zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest finansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

Kod CPV: 80000000-4 usługi edukacyjne i szkoleniowe

zgodnie z poniższymi załącznikami:

zapytanie-ofertowe_zajecia-specjalistyczneii

zalacznik-nr-1-formularz-ofertowyii

zalacznik-nr-2-oswiadczenieii

zalacznik-nr-3-deklaracja-trenera_wykaz-osobii

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Alicja Berini, 12.12.2016, 1984,00
Anna Leksowska, 12.12.2016, 2560,00
Barbara Sekieta, 12.12.2016, 1984,00

05-12-2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI z dn. 5.12.2016

 

I. ZAMAWIAJĄCY

OPTIMA s.c., 45-006 Opole, ul. Książąt Opolskich 48-50

II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA :

 1. Siedziba Zamawiającego,
 2. Strona internetowa Zamawiającego: optima.opole.pl
 3. Strona bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :

Zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest finansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

IV. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: dostawa pomocy dydaktycznych, książek, oprogramowania i materiałów służących do rozwijania kompetencji kluczowych z języka angielskiego i niemieckiego w ramach projektu Wsparcie edukacji w Gminie Kamiennik i Gminie Pakosławice RPOP.09.01.01-16-051/15

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6 pomoce dydaktyczne, 39162200-7 pomoce  artykuły szkolne, 37524100-8 – gry edukacyjne, 22110000-4 – drukowane książki, 48000000-8 oprogramowanie edukacyjne

zgodnie z poniższymi załącznikami:

zapytanie-ofertowe

szczegolowy-opis-przedmiotu-zamowienia-pomoce-do-jezykow-obcych

formularz-ofertowy

oswiadczenie

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Witold Skałka, Edu-Książka, 12.12.2016, 30.442,71

29-12-2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI z dn. 29.12.2016

 I. ZAMAWIAJĄCY

OPTIMA s.c., 45-006 Opole, ul. Książąt Opolskich 48-50

II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA :

 1. Siedziba Zamawiającego,
 2. Strona internetowa Zamawiającego: optima.opole.pl
 3. Strona bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :

Zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest finansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 IV. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: dostawa pomocy dydaktycznych, oprogramowania i materiałów służących do rozwijania kompetencji kluczowych z matematyki w ramach projektu Wsparcie edukacji w Gminie Kamiennik i Gminie Pakosławice RPOP.09.01.01-16-051/15

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6 pomoce dydaktyczne, 39162200-7, pomoce  artykuły szkolne, 37524100-8 – gry edukacyjne, 48000000-8, oprogramowanie edukacyjne

zgodnie z poniższymi załącznikami:

zapytanie ofertowe_M

opis przedmiotu zamówienia_M

Formularz-ofertowy_M

oświadczenie_M

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

PHU LEGRANT Katarzyna Nakoneczny-Kwartnik, Ziębice, ul. Podmiejska 51, wartość 36.863,10, wpłynęła 5.01.2017 – 100%

30-12-2016 r

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI z dn. 30.12.2017

 I. ZAMAWIAJĄCY

OPTIMA s.c., 45-006 Opole, ul. Książąt Opolskich 48-50

II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA :

 1. Siedziba Zamawiającego,
 2. Strona internetowa Zamawiającego: optima.opole.pl
 3. Strona bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :

Zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest finansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 IV. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: dostawa fabrycznie nowych materiałów do terapii i diagnozy specjalnych potrzeb edukacyjnych, podręczników, książek, oprogramowania, gier edukacyjnych i innych pomocy dydaktycznych służących terapii oraz gier i akcesoriów służących do rozwijania postaw kreatywności, innowacyjności i pracy grupowej w ramach projektu Wsparcie edukacji w Gminie Kamiennik i Gminie Pakosławice RPOP.09.01.01-16-051/15

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6 pomoce dydaktyczne, 39162200-7 pomoce  artykuły szkolne, 37524100-8 – gry edukacyjne, 22100000-1 Drukowane książki, broszury i ulotki, 48000000-8 oprogramowanie edukacyjne

zgodnie z poniższymi załącznikami:

zapytanie ofertowe_DP

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_DP

Formularz-ofertowy_DP

oświadczenie_DP

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wydawnictwa Oświatowe Hurtownia Alkama Alicja Peschak-Staroń, Kraków, Wybickiego 3a, wartość 23.410,00; wpłynęło 10.01.2017, godz. 11.00

06-02-107 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI z dn. 06.02.2017

 

I. ZAMAWIAJĄCY

OPTIMA s.c., 45-006 Opole, ul. Książąt Opolskich 48-50

II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA :

 1. Siedziba Zamawiającego,
 2. Strona internetowa Zamawiającego: optima.opole.pl
 3. Strona bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :

Zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest finansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 Kod CPV: 80000000-4 usługi edukacyjne i szkoleniowe, 80400000-8 Usługi edukacji osób dorosłych

zapytanie ofertowe_trenerzy

załącznik nr 1 – formularz ofertowy

załącznik nr 2 – oświadczenie

załącznik nr 3 -deklaracja trenera_wykaz osób

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Część I i II – brak ofert
Część III – 1 ważna oferta, z dnia 8 lutego 2017, Zofia Anna Gawdyn, 100

07-02-2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI z dn. 07.02.2017

 

I. ZAMAWIAJĄCY

OPTIMA s.c., 45-006 Opole, ul. Książąt Opolskich 48-50

II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA :

 1. Siedziba Zamawiającego,
 2. Strona internetowa Zamawiającego: optima.opole.pl
 3. Strona bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :

Zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest finansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

Kod CPV: 80000000-4 usługi edukacyjne i szkoleniowe, 80400000-8 Usługi edukacji osób dorosłych.

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli z Gminy Pakosławice i Gminy Kamiennik z zakresu prowadzenia nauczania przedmiotów przyrodniczych z wykorzystaniem form badawczych i eskperymentów (dot. nauczycieli ze szkół: Szkoła Podstawowa w Goszowicach, Prusinowicach, Karłowicach Wielkich, Kamienniku, Gimnazjum w Pakosławicach i w Kamienniku) w ramach projektu pod nazwą: Wsparcie edukacji w Gminie Kamiennik i Gminie Pakosławice.

zgodnie z poniższymi załącznikami:

zapytanie ofertowe_trenerzy

załącznik nr 1 – formularz ofertowy

załącznik nr 2 – oświadczenie

załącznik nr 3 -deklaracja trenera_wykaz osób

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Dariusz Man, 8.02.2017, 2160,00

07-02-2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI z dn. 07.02.2017

 I. ZAMAWIAJĄCY

OPTIMA s.c., 45-006 Opole, ul. Książąt Opolskich 48-50

II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA :

 1. Siedziba Zamawiającego,
 2. Strona internetowa Zamawiającego: optima.opole.pl
 3. Strona bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :

Zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest finansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 Kod CPV: 80000000-4 usługi edukacyjne i szkoleniowe

 1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na organizacji na wyższej uczelni zajęć pozaszkolnych prowadzonych przez kadrę uczelni dla uczniów i uczennic II i III etapu edukacyjnego z Gminy Pakosławice i Gminy Kamiennik z zakresu przedmiotów przyrodniczych (dot. uczniów ze szkół: Szkoła Podstawowa w Goszowicach, Prusinowicach, Karłowicach Wielkich, Kamienniku, Gimnazjum w Pakosławicach i w Kamienniku) w ramach projektu pod nazwą: Wsparcie edukacji w Gminie Kamiennik i Gminie Pakosławice.

Zgodnie z poniższymi załącznikami:

zapytanie ofertowe_trenerzy_U

załącznik nr 1 – formularz ofertowy_U

załącznik nr 2 – oświadczenie_U

załącznik nr 3 -deklaracja trenera_wykaz osób_U

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert spełniających kryteria

07-03-2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI z dn. 07.03.2017

 I. ZAMAWIAJĄCY

OPTIMA s.c., 45-006 Opole, ul. Książąt Opolskich 48-50

II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA :

 1. Siedziba Zamawiającego,
 2. Strona internetowa Zamawiającego: optima.opole.pl
 3. Strona bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :

Zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest finansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 Kod CPV: 80000000-4 usługi edukacyjne i szkoleniowe

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na organizacji na wyższej uczelni zajęć pozaszkolnych prowadzonych przez kadrę uczelni dla uczniów i uczennic II i III etapu edukacyjnego z Gminy Pakosławice i Gminy Kamiennik z zakresu przedmiotów przyrodniczych (dot. uczniów ze szkół: Szkoła Podstawowa w Goszowicach, Prusinowicach, Karłowicach Wielkich, Kamienniku, Gimnazjum w Pakosławicach i w Kamienniku) w ramach projektu pod nazwą: Wsparcie edukacji w Gminie Kamiennik i Gminie Pakosławice.

Załączniki:

zapytanie ofertowe_trenerzy_zpu

załącznik nr 1 – formularz ofertowy_zpu

załącznik nr 2 – oświadczenie_zpu

załącznik nr 3 -deklaracja trenera_wykaz osób_zpu

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wpłynęła 1 ważna oferta, złożona przez konsorcjum reprezentowane przez Pana Profesora Dariusza Mana, a stworzone przez: Panią Agatę Wójcik, Panią Barbarę Pytel i Pana Dariusza Mana. Oferta wpłynęła w dn. 10.03.2017, wartość oferty 11.520,00.

15-03-2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI z dn. 15.03.2017

 I. ZAMAWIAJĄCY

OPTIMA s.c., 45-006 Opole, ul. Książąt Opolskich 48-50

II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA :

 1. Siedziba Zamawiającego,
 2. Strona internetowa Zamawiającego: optima.opole.pl
 3. Strona bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :

Zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest finansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Kod CPV: 80000000-4 usługi edukacyjne i szkoleniowe

Przedmiotem zamówienia są usługi organizacji na wyższej uczelni zajęć pozaszkolnych, prowadzonych przez kadrę uczelni (nie mniej niż 3 osoby), dla uczniów i uczennic II i III etapu edukacyjnego z Gminy Pakosławice i Gminy Kamiennik z zakresu przedmiotów przyrodniczych –organizowanych w formule badawczej (dot. uczniów ze szkół: Szkoła Podstawowa w Goszowicach, Prusinowicach, Karłowicach Wielkich, Kamienniku, Gimnazjum w Pakosławicach i w Kamienniku) w ramach projektu pod nazwą: Wsparcie edukacji w Gminie Kamiennik i Gminie Pakosławice.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Zał. nr 2 – oświadczenia

Zał. nr 3 – wykaz trenerów

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Na 8 części zamówienia złożono po 1 ważnej ofercie, które zostały przyjęte:
Część I :
Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne (rewalidacja) dla ucznia/uczennicy z orzeczeniem o niepełnosprawności ze względu na niedowidzenie, w PG w Pakosławicach  – konsorcjum stworzone przez Panią M. Droś i Panią A. Leksowską, łączna ocena 80pkt.
Część II:
Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne (rewalidacja) dla ucznia/uczennicy z orzeczeniem o niepełnosprawności ze względu na niedowidzenie, w SP w Kamienniku  – Pani Ewy Pieniakowska, łączna ocena 80pkt..
Część III:
Usługi opiekuna grupy uczniów i uczennic objętych wsparciem w zakresie przedmiotów przyrodniczych 1 grupa z SP w Karłowicach Wielkich – 4 wyjazdy na wyższą uczelnię oraz 3 wyjazdy do parków nauki (Chorzów, Krasiejów, Wrocław) – Pani Beata Boroń, łączna ocena 90pkt..
Część IV:
Usługi opiekuna grupy uczniów i uczennic objętych wsparciem w zakresie przedmiotów przyrodniczych 1 grupa z SP w Kamienniku – 4 wyjazdy na wyższą uczelnię oraz 3 wyjazdy do parków nauki (Chorzów, Krasiejów, Wrocław) Pani Bogumiła Janiszewska, wartość 700,00, łączna ocena 80pkt..
Część V:
Usługi opiekuna grupy uczniów i uczennic objętych wsparciem w zakresie przedmiotów przyrodniczych 1 grupa z SP w Prusinowicach – 4 wyjazdy na wyższą uczelnię oraz 3 wyjazdy do parków nauki (Chorzów, Krasiejów, Wrocław)- Pani Łucja Konopka, wartość 700,00, łączna ocena 80pkt..
Część VI:
Usługi opiekuna grupy uczniów i uczennic objętych wsparciem w zakresie przedmiotów przyrodniczych 1 grupa z SP w Goszowicach – 4 wyjazdy na wyższą uczelnię oraz 3 wyjazdy do parków nauki (Chorzów, Krasiejów, Wrocław) – Pan Grzegorz Baliński, łączna ocena 80pkt..
Część VII:
Usługi opiekuna grupy uczniów i uczennic objętych wsparciem w zakresie przedmiotów przyrodniczych 1 grupa z PG w Kamienniku – 4 wyjazdy na wyższą uczelnię – Pani Maria Ciesielska,  łączna ocena 80pkt..
Część VIII:
Usługi opiekuna grupy uczniów i uczennic objętych wsparciem w zakresie przedmiotów przyrodniczych 1 grupa z PG w Pakosławicach – 4 wyjazdy na wyższą uczelnię – Pani Dorota Spyrka, łączna ocena 80pkt.


27-07-2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI z dn. 27.07.2017

 I. ZAMAWIAJĄCY

OPTIMA s.c., 45-006 Opole, ul. Książąt Opolskich 48-50

II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA :

 1. Siedziba Zamawiającego,
 2. Strona internetowa Zamawiającego: optima.opole.pl
 3. Strona bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :

Zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest finansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  IV. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: dostawa fabrycznie nowych materiałów do terapii i diagnozy specjalnych potrzeb edukacyjnych, podręczników, książek, oprogramowania, gier edukacyjnych i innych pomocy dydaktycznych służących terapii w ramach projektu Wsparcie edukacji w Gminie Kamiennik i Gminie Pakosławice RPOP.09.01.01-16-051/15

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6 pomoce dydaktyczne, 39162200-7 pomoce  artykuły szkolne, 37524100-8 – gry edukacyjne, 22100000-1 Drukowane książki, broszury i ulotki, 48000000-8 oprogramowanie edukacyjne.

Załączniki:

zapytanie ofertoweII

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia2 – terapia i diagnoza

Formularz ofertowy2 – terapia i diagnoza

oświadczenieII


18.08.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI z dn. 18.08.2017

Treść ogłoszenia została zmieniona dniu 25.08.2017 r

Ze względu na spostrzeżony błąd w formularzu ofertowym zmieniony-wydłużony zostaje termin składania ofert do dnia 31 sierpnia 2017 r.
Dodano dwa nowe załączniki: poprawiony formularz ofertowy i nowy plik z zapytaniem ofertowym.

I. ZAMAWIAJĄCY

OPTIMA s.c., 45-006 Opole, ul. Książąt Opolskich 48-50

II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA :

 1. Siedziba Zamawiającego,
 2. Strona internetowa Zamawiającego: optima.opole.pl
 3. Strona bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :

Zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest finansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 IV. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: dostawa fabrycznie nowych materiałów do terapii i diagnozy specjalnych potrzeb edukacyjnych, podręczników, książek, oprogramowania, gier edukacyjnych i innych pomocy dydaktycznych służących terapii w ramach projektu Wsparcie edukacji w Gminie Kamiennik i Gminie Pakosławice RPOP.09.01.01-16-051/15

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6 pomoce dydaktyczne, 39162200-7 pomoce  artykuły szkolne, 37524100-8 – gry edukacyjne, 22100000-1 Drukowane książki, broszury i ulotki, 48000000-8 oprogramowanie edukacyjne

Załączniki:

Formularz ofertowy2 – terapia i diagnoza_WYD_TERMIN

zapytanie ofertowe2_WYD_TERMIN

zapytanie ofertowe2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia2 – terapia i diagnozaII

Formularz ofertowy2 – terapia i diagnoza

oświadczenieII

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte

Opis

Zamawiający otrzymał ważne 2 oferty. Oferent Wydawnictwa Oświatowe Hurtownia Alkama Alicja Peschak-Staroń, Kraków, Wybickiego 3a.  odstąpił od realizacji zamówienia a 2 w kolejności oferta przewyższała budżet zamówienia.

07-09-2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI z dn. 07.09.2017

 

I. ZAMAWIAJĄCY

OPTIMA s.c., 45-006 Opole, ul. Książąt Opolskich 48-50

II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA :

 1. Siedziba Zamawiającego,
 2. Strona internetowa Zamawiającego: optima.opole.pl
 3. Strona bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :

Zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest finansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: dostawa fabrycznie nowych materiałów do terapii i diagnozy specjalnych potrzeb edukacyjnych, podręczników, książek, oprogramowania, gier edukacyjnych i innych pomocy dydaktycznych służących terapii w ramach projektu Wsparcie edukacji w Gminie Kamiennik i Gminie Pakosławice RPOP.09.01.01-16-051/15

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6 pomoce dydaktyczne, 39162200-7 pomoce  artykuły szkolne, 37524100-8 – gry edukacyjne, 22100000-1 Drukowane książki, broszury i ulotki, 48000000-8 oprogramowanie edukacyjne

Załączniki:

zapytanie ofertowe3

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia3

Formularz ofertowy3

Oświadczenia3 – zał. nr 2

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Alkama, Alicja Peschak, Kraków, 100%, 13.09.2017, 7.327,00 zł


06-11-2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI z dn. 6.11.2017

 

I. ZAMAWIAJĄCY

OPTIMA s.c., 45-006 Opole, ul. Książąt Opolskich 48-50

II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA :

 1. Siedziba Zamawiającego,
 2. Strona internetowa Zamawiającego: optima.opole.pl
 3. Strona bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :

Zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest finansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

IV. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: dostawa i pierwsze uruchomienie urządzenia typu bio-feedback oraz przeszkolenie zakresie obsługi w siedzibie odbiorcy 3 specjalistów w ramach projektu Wsparcie edukacji w Gminie Kamiennik i Gminie Pakosławice RPOP.09.01.01-16-051/15.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

CPV: 33121100-5 Elektroencefalografy

Załącznik:

Zapytanie ofertowe _biofeedback

Załącznik Nr 1 do Zapytania OfertowegoBIO

oświadczenieBIO

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Biomed Neurolotechnologie Sp. z o.o., al. Armii Karowej 2/7, 50-541, oferta wpłynęła w dniu 10.11.2017, wartość oferty 11.100,00, termin realizacji 14 dni.

Ocena za cenę – 90pkt, ocena za termin dostawy – 10pkt., łącznie 100pkt.

Brak innych ofert.

Oferta firmy BIOMED NEUROTRCHNOLOGIE  została przyjęta.


17-11-2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI z dn. 17.11.2017

 I. ZAMAWIAJĄCY

OPTIMA s.c., 45-006 Opole, ul. Książąt Opolskich 48-50

II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA :

 1. Siedziba Zamawiającego,
 2. Strona internetowa Zamawiającego: optima.opole.pl
 3. Strona bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :

Zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest finansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 IV. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: dostawa, instalacja oprogramowania i pierwsze uruchomienie laptopów i wizualizerów do pracowni przyrodniczych i matematycznych w ramach projektu Wsparcie edukacji w Gminie Kamiennik i Gminie Pakosławice RPOP.09.01.01-16-051/15 w szkołach objętych projektem.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1

30236000-2 – Różny sprzęt komputerowy,  projektory 38652100-1,  30213100-6 –  Komputery przenośne

Załączniki:

Zapytanie ofertowe _TIK -laptop

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_TIK-laptopy

oświadczenie laptopy

Formularz-ofertowy-TIK-laptopy20-11-2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI z dn. 20 listopada 2017

 I. ZAMAWIAJĄCY

OPTIMA s.c., 45-006 Opole, ul. Książąt Opolskich 48-50

II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA :

 1. Siedziba Zamawiającego,
 2. Strona internetowa Zamawiającego: optima.opole.pl
 3. Strona bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :

Zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest finansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: dostawa i pierwsze uruchomienie wyposażenia w sprzęt dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu Wsparcie edukacji w Gminie Kamiennik i Gminie Pakosławice RPOP.09.01.01-16-051/15  w trzech szkołach objętych projektem.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33196200-2Sprzęt dla osób niepełnosprawnych

CPV: 30236000-2 – Różny sprzęt komputerowy; -48900000-7 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

Załączniki:

Zapytanie ofertowe _niedowidzący

Szczegółowy opis przedmiotu zamówieniaBR

Załącznik Nr 1 do Zapytania OfertowegoBR

oświadczenieBR


05-12-2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI z dn. 05.12.2017

 

I. ZAMAWIAJĄCY

OPTIMA s.c., 45-006 Opole, ul. Książąt Opolskich 48-50

II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA :

 1. Siedziba Zamawiającego,
 2. Strona internetowa Zamawiającego: optima.opole.pl
 3. Strona bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :

Zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest finansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 IV. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: dostawa, instalacja oprogramowania i pierwsze uruchomienie laptopów i wizualizerów do pracowni przyrodniczych i matematycznych w ramach projektu Wsparcie edukacji w Gminie Kamiennik i Gminie Pakosławice RPOP.09.01.01-16-051/15 w szkołach objętych projektem.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1

30236000-2 – Różny sprzęt komputerowy,  projektory 38652100-1,  30213100-6 –  Komputery przenośne

Załączniki:

Zapytanie ofertowe_IT_3

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia_IT_3

Załacznik nr 1 – formularz ofertowy_IT_3

Załącznik nr 2 – oświadczenia_IT_3

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Przedsiębiorstwo Informatyczne BITCOMPUTER, 12 grudnia 2017, ul. Chodowieckiego 9, 48-300 Nysa, 19.450,00 zł

06-02-2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI z dn. 6 lutego 2018

 

I. ZAMAWIAJĄCY

OPTIMA s.c., 45-006 Opole, ul. Książąt Opolskich 48-50

 

II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA :

 1. Siedziba Zamawiającego,
 2. Strona internetowa Zamawiającego: optima.opole.pl
 3. Strona bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :

Zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest finansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

IV. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: dostawa i pierwsze uruchomienie wraz z prezentacją funkcjonalności wyposażenia w sprzęt TIK, w tym sprzęt TIK dla osób niepełnosprawnych oraz dostarczenie akcesoriów dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu Wsparcie edukacji w Gminie Kamiennik i Gminie Pakosławice RPOP.09.01.01-16-051/15  w czterech szkołach objętych projektem.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

CPV: 30236000-2 – Różny sprzęt komputerowy; 48900000-7 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe, 33196200-2 Sprzęt dla osób niepełnosprawnych

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_UL-3D

Załącznik Nr 1 formularz of

oświadczenieBR


15-02-2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI z dn. 15.02.2018

 

I. ZAMAWIAJĄCY

OPTIMA s.c., 45-006 Opole, ul. Książąt Opolskich 48-50

 

II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA :

 1. Siedziba Zamawiającego,
 2. Strona internetowa Zamawiającego: optima.opole.pl
 3. Strona bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :

Zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest finansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 Kod CPV: 80000000-4 usługi edukacyjne i szkoleniowe, 80400000-8 Usługi edukacji osób dorosłych

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli z Gminy Kamiennik i Gminy Pakosławice z zakresu pedagogiki specjalnej (dot. nauczycieli ze szkół: Szkoła Podstawowa w Kamienniku, Karłowicach, Goszowicach, Prusinowicach) w ramach projektu pod nazwą: Wsparcie edukacji w Gminie Kamiennik i Gminie Pakosławice, RP0.09.01.01-16-051/16.

 

Załączniki:

zapytanie ofertowe_trenerzyII

załącznik nr 1 – formularz ofertowyII

załącznik nr 2 – oświadczenie

załącznik nr 3 -deklaracja trenera_wykaz osób

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

cz. I –– jedna ważna oferta, wpłynęła w dniu 19.02.2018, oferent Pani Małgorzata Topolnicka, wartość oferty 1944,00

cz. II – jedna ważna oferta, wpłynęła w dniu 26.02.2018 godz. 10.00, oferent Pani Agnieszka Zarek, wartość oferty 1944,00

Wybrano do realizacji cz. I zamówienia ofertę Pani Małgorzata Topolnicka.

 Wybrano do realizacji cz. II zamówienia ofertę Pani Zofii Agnieszka Zarek.