Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Numer projektu: RPLD-11.01.02- 10-0011/18 

Beneficjent Projektu: Gmina Wierzchlas

Partner Projektu: Instytucja szkoleniowa OPTIMA

Całkowita wartość projektu: 1 212 596,52                                                

Wartość dofinansowania z EFS: 1 126 797,80

Okres realizacji: 01.01.2019-31.12.2020

Cel główny Projektu: podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i uczennic szkół w Gminie Wierzchlas i przygotowanie do dalszego kształcenia  i przyszłego funkcjonowania na rynku pracy poprzez realizację kompleksowego programu podniesienia jakości edukacji.

Wsparcie edukacji w Gminie Wierzchlas

Gmina Wierzchlas rozpoczyna realizację projektu wsparcia kształcenia ogólnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Projektem w okresie 01.01.2019-31.12.2020 objęte będą wszystkie szkoły prowadzone przez Gminę Wierzchlas, tj. Szkoła Podstawowa w Łaszewie, Szkoła Podstawowa w Kraszkowicach, Szkoła Podstawowa w Mierzycach, Szkoła Podstawowa w Toporowie, Szkoła Podstawowa w Wierzchlesie.

Uczniowie i uczennice szkół zostaną objęci wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, przedsiębiorczości oraz TIK. Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych zapewnione zostaną specjalistyczne zajęcia terapeutyczne. Kadra szkół uczestniczyć będzie
w doskonaleniu zawodowym związanym z wykorzystaniem TIK w pracy dydaktycznej, nauczaniem przedmiotów przyrodniczych z wykorzystaniem metody badań i eksperymentów oraz pracą z uczniami o SPE. Placówki zostaną doposażone w nowoczesne pomoce
do nauczania przedmiotów przyrodniczych, matematyki, języków obcych oraz pracownie komputerowe z dostępem do mobilnego Internetu.

Zapraszamy do składania zgłoszeń do projektu, szczegółowych informacji udziela się w sekretariatach szkół objętych projektem.

Projekt jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.